Terms of Purchase

1 Meghatározások

A jelen szállítási feltételek szövegében az alábbi kifejezések az alábbiakban leírt jelentéssel bírnak:

Katalógus’ – a katalógus (bármilyen papír alapú vagy elektronikus formában) amelyben jelen Feltételek meghatározásra kerülnek.
Vállalat’ – Farnell A Premier Farnell UK Limited kereskedelmi divíziója (cégjegyzékszám: 00860093 székhely: 150 Armley Road Leeds West Yorkshire LS12 2QQ) vagy feljogosított meghatalmazottai.
Feltételek’ – jelen feltételek.
Szerződés’ – bármely szerződés amely az Áruk értékesítésével és/vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban köztünk és Ön között létrejött.
'Vevő' - bármely személy társaság vagy más entitás aki/amely Árukra vonatkozó megrendelését a Vállalat elfogadja.
Áruk’ – bármely áru amelyet Önnek szállítottunk vagy amelyet kötelesek vagyunk Önnek szállítani.
Szolgáltatások’ – bármely szolgáltatás amelyet Önnek nyújtottunk vagy amelyet kötelesek vagyunk Önnek nyújtani.
Fogyójavak’ – bármely Áruk vagy Szolgáltatások.
írásos’ – az elektronikus kommunikációra is kiterjed.

2 Feltételek

Minden, a Vállalat által befogadott megrendelés jelen Feltételek hatálya alá esik, és annak megfelelően kerül kezelésre. Jelen Feltételek minden olyan feltételt felülbírálnak és kizárnak, amelyet a Vállalat és a Vevő közötti tárgyalás vagy egyéb üzleti kommunikáció során lefektettek, vagy amelyre hivatkoztak, illetve amelyet a Vevőre vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmaznak. Amennyiben ellentmondás lép fel

jelen Katalógus egyéb rendelkezései és jelen Feltételek, avagy
a megrendelés rendelkezései és jelen Feltételek között,

jelen Feltételek tekintendők irányadónak, hacsak a Vállalat írásban másképp nem állapodik meg. Jelen Feltételek a Vállalat által egy adott megrendeléssel kapcsolatban elfogadott bármely feltételekkel együtt alkotják a Vállalat és a Vevő között létrejött, a megrendelt Fogyójavakra vonatkozó teljes megállapodást. Jelen Feltételek semmiféle módosítása nem megengedett, hacsak azt a Vállalat egy igazgatója írásban kifejezetten jóvá nem hagyja.

3 Árak

Hacsak másként nem kerül megjelölésre, az árak Euro-ban értendők, ÁFA nélkül, amely szükség esetén feladáskor kerül hozzáadásra a Katalógusban megjelölt árhoz, vagy adott esetben a Vállalat írásos árajánlatához. A Vállalat minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a Fogyójavak árainak megjelölése pontosan történjen a Katalógusban, azonban fenntartja az árváltoztatás előzetes értesítés nélküli, bármely időpontban végrehajtott jogát. A felszámított ár a megrendelés elfogadásakor érvényes ár. Amikor a Fogyójavak leszállítása részletekben történik („Ütemezett szállítás”), az ellenértékükként fizetendő ár a Fogyójavak első adagjának feladásakor érvényben lévő ár. Abban az esetben azonban, amikor az Ütemezett szállítás 90 napos vagy azt meghaladó időszakig tart, a Vállalat fenntartja a jogot, hogy a Vevő számára további összegeket számítson fel, amennyiben a Fogyójavak ára az adott időszak lejáratát megelőzően megnövekszik, illetve ha a vonatkozó átváltási árfolyam változásai ezt indokolják.

Az Egyesült Királyságban található címekre intézett szállításokra az aktuális ÁFA kerül felszámításra, beleértve azt az esetet is, ha a Fogyójavakat ezt követően exportálják. Az áruk exportját igazoló 703. számú vám/jövedéki értesítésnek megfelelő bizonylat kézhezvételét követően az ÁFA teljes értékét tartalmazó jóváírási értesítés kerül kiadásra.

Más EK tagállamokba irányuló szállítások esetén az ÁFA nem kerül felszámításra, feltéve, hogy az áruk címzettje a megrendelés időpontjában megadja EK ÁFA-adószámát.

A 703. számú vám/jövedéki értesítésnek megfelelően az EK tagállamain kívüli Fogyójavakra nulla ÁFA kulcs kerül felszámításra.

A Vállalat normál dokumentációja a számla egy példánya és egy fuvarlevél. Az ár nem tartalmazza az egyéb bizonylatok költségeit, mint például Kereskedelmi Kamarai vagy Konzuli Hitelesítés, avagy hitelesítés vagy a számla több példánya, hacsak az a Vállalat árajánlatában vagy pro forma számláján nem kerül feltüntetésre. A Vállalat igény szerint ezek díjakra külön ajánlatot ad.

4 Fizetség

A teljes összeget előre, a Társasággal való megegyezés alapján a következő módok valamelyike útján kell megfizetni:

 1. a kiszámlázott pénznemben, vagy ha az nem került megjelölésre, font sterlingben.
 2. internetes bankközi átutalással, amelynek céljából a Vállalat banki adatai igény szerint rendelkezésre állnak.
 3. Access/Visa hitelkártyával.
 4. hitellevéllel, feltéve, hogy az Áruk ára (szállítási, illetve egyéb díjak és illetékek nélkül) meghaladja az 7500 € összeget, és hogy a hitellevél
  1. VISSZAVONHATATLAN.
  2. jó hírnevű bank igazolja, amelyet a Vállalat az Egyesült Királyságban elfogad.
  3. lehetővé teszi a Vállalat felé történő, látra szóló, Euro-ban eszközölt kifizetést.
  4. minden részletében pontosan megegyezik a Vállalat árajánlatában vagy pro forma számláján megadott árral, leírással, szállítási móddal stb.
  5. olyan irányú nyilatkozatot tartalmaz, amely szerint minden banki díj, jutalék stb. a Vevőt terheli.
  6. mind részszállítást, mind áruátrakást lehetővé tesz.
  7. ésszerű időt enged a Vállalat számára mind az Áruk feladása, mind a dokumentumok elkészítése és bemutatása tekintetében.
  8. „Különböző országokat” jelöl meg, ha a hitellevélnek tartalmaznia kell  származási helyet.
  9. eleget tesz a Bizonylatok Egységes Vámolása és Kezelése feltételeinek (1983. évi változat, 400. sz. ICC kiadvány), illetve esetleges módosításainak.
 5. eleget tesz a Vevő a jelen Feltételeknek megfelelő számlájához kapcsolódó, a Vállalat által rendelkezésre bocsátott hitelszámla követelményeinek.

Itt jegyezzük meg, hogy a Vállalat nem vállal át banki díjakat, jutalékokat vagy illetékeket. Minden hitelbizonylatot egyértelmű megjelöléssel kell ellátni, amely szerint minden ilyen díj vagy illeték a Vevőt terheli.

Minden fizetséget levonások, visszatartás vagy beszámítás nélkül kell eszközölni. A fizetési határidő lényegi kérdés. Amennyiben a Vevő elmulasztja a fizetés határidőre történő teljesítését, akkor a Vállalatnak az egyéb jogok érvényesítésén és jogorvoslati lépéseken túl jogában áll:

 1. törölni a megrendelést, vagy felfüggeszteni a további szállításokat vagy teljesítést;
 2. Az Vevő által eszközölt bármely befizetést a Vállalat saját belátása szerint a Fogyójavak (vagy bármely más szerződés hatálya alá tartozó Fogyójavak) ellenértékeként elkülöníteni; és
 3. a meg nem fizetett összeg után a HSBC Bank Plc. által időszakosan közölt irányadó kamatlábat 5%-al meghaladó éves kamatot felszámítani (mind az esetleges ítéletet megelőzően, mind azt követően), amíg a teljes összeg megtérítésre nem kerül.

A számlákat elektronikusan küldjük a fiók létrehozásakor megadott e-mail címre. Ennek a címnek a módosítási kérelmével, illetve nyomtatott számla igénylésével forduljon a Farnell pénzügyi csoportjához (az elérhetőségeket a számla tartalmazza). Nyomtatott számla igénylésekor a Farnell a postai költség felszámításának jogát fenntartja.

5 Új számlák

Ha egy Vevő hitelszámlát kíván nyitni, először meg kell adnia a Vállalat által esetlegesen igényelt információkat, és a Vállalat saját belátása szerint információ-ellenőrzéseket folytathat, illetve érdeklődhet. A Vállalat teljes mértékben fenntartja a jogot arra, hogy a hiteleszközöket odaítélje, visszautasítsa vagy megszüntesse, illetve hogy bármely hitelt bármikor a Vevő értesítése nélkül csökkentsen vagy felfüggesszen. A Vállalatra nézve semmiféle számlaeszköz vagy hitelezési feltétel nem kötelező érvényű, hacsak azt a Vállalat írásban jóvá nem hagyta.

6 Megrendelések

A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy egy adott társasággal, személlyel vagy entitással ne kereskedjen.

A Vevőknek telefonhívások során és minden levelezésben meg kell jelölniük számlaszámukat és megrendelési számukat.

Az átfedések elkerülése céljából a telefonos megrendelések írásos megerősítését „Kizárólag megerősítés” jelzéssel kell ellátni. A Vállalat nem vállal felelősséget az olyan megrendelésekért, amelyeket nem jelöltek meg ilyen módon, és az átfedéses megrendelésekre megfelelő díjat számít fel. A hitelkártyás tranzakciók minimális megrendelési értéke 30 €.

Az elfogadott megrendelés törlésére kizárólag a Vállalat egy igazgatójának előzetes írásbeli beleegyezésével van lehetőség.

Az Áruk megrendelését a Vállalat a biztosított Áruk kiküldésével fogadja el, azonban a kiküldés nem minősül elfogadásnak, ha a Fogyójavak ára nem megfelelően került megjelölésre vagy hivatkozásra a Vevő megrendelésében.

7 Szállítás

A telefonos, telefaxos, e-mailen érkező, internetes és e-beszerzési megrendelések automatikusan sürgősnek minősülnek, és a Vállalat az alábbi kivételekkel minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az ilyen módon rendelt Árukat ugyanazon a napon feladja, feltéve, hogy a megrendelése hétköznap GMT szerinti 15 óráig beérkezik, valamint hogy minden, ezen kívüli  időpontban rendelt árut a következő napon feladja.

Hacsak egy írásos megegyezésben másként nem rendelkeznek, minden szállítás a Vállalat Egyesült Királyságban vagy Belgiumban működő raktárából történő EXW alapján történik a Vállalat belátása szerint. Az „EXW” az INCOTERMS 2000-ben meghatározott jelentéssel bír. A Vállalat igény esetén további költségen egyéb szállítási feltételeket kínálhat.

Az Vevő igényelheti, hogy a szállítás vagy teljesítés a megrendelés napjától számított maximum 12 hónapon belül részletekben történjen. A Vállalat fenntartja a jogot a részletekben történő szállításra vagy teljesítésre. Részletekben történő szállítás vagy teljesítés esetén a szállítási vagy teljesítési határidő elmulasztása nem akadályozza vagy korlátozza a Vállalatot abban, hogy a további szállításokat, illetve a további megfelelő, Szerződés szerinti teljesítést részletekben teljesítse.

A vállalat a rendelkezésére álló bármilyen szállítási módszert alkalmazhat. A Vállalat minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy eleget tegyen a szállítási és/vagy teljesítési előrejelzéseknek, azonban az alábbi 8. feltételben meghatározottak kivételével semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget azért, hogy a Vevőt a szállítás vagy teljesítés elmaradásáért vagy késedelméért kárpótolja. A szállítás és/vagy teljesítés időpontja nem lényegi kérdés.

A Társaság fenntartja magának a jogot a feladás különböző okokból történő késleltetésére, az okok közé beleértve a hitelek ellenőrzését, illetve a csalások megelőzését szolgáló ellenőrzések vagy eljárások lefolytatását, illetve annak ellenőrzését, hogy a fizetést teljes mértékben teljesítették. Amennyiben a feladás ezen okokból késik, a Társaság igyekszik erről a Vevőt értesíteni.

8 Vizsgálat, hibák, és a szállítás elmaradása

Az Vevő köteles a Fogyójavakat a szállítást, vagy szolgáltatások esetén a teljesítést követő ésszerű időn belül megvizsgálni, és az alábbi 14. feltétel kivételével a Vállalat semmiféle felelősséget nem vállal a Fogyójavak bárminemű hibájáért, hacsak a Vállalat a vizsgálatot követő 10. napon belül nem kap írásos értesítést. Nem a Vállalat írja az Áruk részét képező szoftvert, és a Vevő felel az Áruk használatát megelőzően a számítógépes vírus-ellenőrzéséért.

Az Áruk bármely szállítmányának a Vállalat által a Vállalat üzleti telephelyéről történő kiszállításakor rögzített mennyisége teljes bizonyítékként szolgál a Vevő által a szállításkor fogadott mennyiség tekintetében, hacsak a Vevő nem szolgál ellenkező meggyőző bizonyítékkal. A Vállalat nem felel az Áruk szállításának vagy a Szolgáltatások teljesítésének elmulasztásáért, hacsak a Vállalat nem kap írásos értesítést attól a naptól számított 10 napon belül, amikor az Árukat le kellett volna szállítani vagy a Szolgáltatásokat teljesíteni kellett volna a dolgok szokott menete alapján. Az alábbi 15(i) feltétel betartása mellett a Vállalat bármely, szállítás vagy teljesítés elmulasztására, szállításkor hibásként jelzett Árukra, vagy teljesítést követően hibásként jelzett Szolgáltatásokra vonatkozó felelőssége jelen 8. feltétel szerint az Áruk cseréjére vagy a Szolgáltatások ismételt nyújtására vonatkozik egy ésszerű időn belül, illetve az adott Fogyójavakért eredetileg kifizetett ár visszatérítésére.

9 Visszaküldés

A Vállalatnak semmiféle Áru nem küldhető vissza, kivéve, ha a Vevő előzőleg a Vállalattól visszáru jogosultság számot (returns authorisation number, RMA) kapott. Minden Áru visszaküldése a Vevő kockázatán és költségén történik az eredeti csomagolásban, amennyiben az Áru a Vevőnél nem sérült meg. Az Vevő felel az Áru Vállalat felé történő visszaküldéséért, és a visszaküldést bizonyító igazolás beszerzéséért.
A Vállalat 21 napos visszaküldési rendszert működtet. Ahhoz, hogy a visszaküldést elfogadják, az Árut a kiszállítást követő 21 napon belül kell igazolt módon visszaküldeni a Vállalat számára. A Vevő az Árut a "Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF" címre köteles visszaküldeni, egyértelműen megjelölve a Vevő számlaszámát, megrendelési számát és RMA számát.
Minden 21 napon belül visszaküldött „nem kívánt” vagy „nem megfelelően felnyitott” jelöléssel ellátott árut a Vállalat saját belátása szerint elfogadhat, azonban ezek esetében az Áru számlaértékének 20%-át kitevő újrakészletezési díj kerül felszámításra (amelynek minimális értéke 10€ / 3,000 HUF).
Szoftverből álló, illetve speciálisan felépített, vagy az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK Irányelvben ("RoHS") meghatározott veszélyes anyagokat tartalmazó Áruk jelen 9. feltétel keretén belül történő visszaküldésére nincs lehetőség. Lezárt csomagolásban kiszállított statikus-érzékeny áruk vagy nedvességérzékeny komponensek visszaküldésére nincs lehetőség, amennyiben a csomagolást megváltoztatták vagy az károsodott.

10 Leírás

Valamennyi specifikáció, tervrajz, illusztráció, leírás és közelebbi adat, ami súlyokra, méretekre, kapacitásra, vagy egyéb részletre vonatkozik, korlátozás nélkül beleértve bármely, jogszabályi, vagy rendeleti megfeleléssel kapcsolatos nyilatkozatot (együttesen a „Leírások”), bárhol is jelenjenek meg (korlátozás nélkül beleértve ezt a Katalógust, adatlapokat, jelentkezési lapokat, kísérőleveleket, számlákat, vagy csomagolást), a Fogyójavakról szándékoznak általános tájékoztatást adni, azonban nem válnak a Szerződés részévé. Amennyiben az Áruk bármelyike eltér a gyártói Leírástól, az utóbbi tekintendő helyesnek. A Vállalat megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a Leírások pontosságát, de olyan információkra hagyatkozik, ha kap információt, amelyet beszállítóitól kap, és nem vállal szerződéses, vagy magánjogi, vagy jogszabályi, vagy egyébiránti felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért, ami az ilyen Leírásokat érinti, akár a Vállalat mulasztásából, akár máshonnan fakad. A Vállalat a Fogyójavakat megváltoztathatja folyamatos fejlesztési program részeként, vagy jogszabályi megfelelés érdekében.

A jelen 10. cikkely sérelme nélkül, a Vevőknek ajánlott a Társaság honlapját az Áruk legutóbbi körülírása érdekében felkeresni, különösen a z RoHS-re vonatkozó kijelentések vonatkozásában.

11 Kockázat és tulajdon

Amikor a szállítás EXW, az Áruk sérülésének, vagy elvesztésének kockázata a Vevőre száll, amikor az Árukat rendelkezésre bocsátják a Vevő, vagy szállítmányozói általi átvételre. Egyébiránt az Árukkal kapcsolatos kockázat a Szerződésre vonatkozó megfelelő Incoterm szerint száll a Vevőre.

Az Áruk tulajdonjoga nem száll a Vevőre mindaddig, amíg a Vállalat maradéktalanul meg nem kapja a Vevőtől a Vállalatnak járó teljes összeget (készpénzben, vagy tehermentes forrásként) a Vállalat bármelyik számláján. Amíg a tulajdon nem száll át a Vevőre, a Vevőnek az Árukat bizalmi alapon kell birtokolnia, a Vállalat letéteményeseként. Ha a fizetés határidőre nem történik meg teljes egészében, vagy a Vevő határozatot hoz felszámolásáról, vagy bíróság ad ki ilyen értelmű végzést, vagy csődtömeggondnokot, vagy ügykezelőt rendelnek ki a Vevő bármely eszközére, vagy vállalkozására, vagy végrehajtás, vagy eljárás nélküli birtokbavétel folyik rónak a Vevő ellen, vagy bármely egyenértékű intézkedés történik bármely más joghatóságban, a Vállalat jogosult előzetes értesítés nélkül visszafoglalni az Árukat és ebből a célból bármely, a Vevő által elfoglalt, vagy birtokolt helyszínre bejutni.

Jelen Katalógus mindenkor a Vállalat egyedüli, kizárólagos tulajdona marad.

12 Minőségbiztosítás

Minden, a jelen Katalógusban részletezett Árut a BS EN ISO 9001:2000 szabványban jóváhagyott egységes minőségügyi eljárásoknak szigorúan megfelelve dolgoznak fel, hacsak a kísérődokumentációban mástnem tüntetnek fel.

További részleteket a Vállalat értékesítési irodája ad a megrendeléskor. A kiválasztott tételek teljeskörű árutétel nyomon követhetőség mellett érhetők el, a CECC forgalmazói előírások szerint. Mindez a Katalógusban fel van tüntetve, az ilyen tanúsításért €7,50-t számítunk fel.

A veszélyes Árukért (IATA Űrlap), amennyiben elérhető, €36-t számítunk fel a Katalógus keltének napjával.

13 Teljesítés és rendeltetésszerűség

Hacsak bármely teljesítmény-adatot, tűréshatárt, vagy jellemzőt a Vállalat egyik igazgatója írásban konkrétan és kifejezetten nem szavatol, a Vállalat nem vállal semmilyen felelősséget a Fogyójavak ilyen kritériumoknak való meg nem felelése miatt, függetlenül attól, hogy ez a Vállalat gondatlanságának , vagy másnak róható-e fel. A Fogyójavak elegendőségének és valamely célnak való megfelelőségének biztosításáért a Vevő felelős, hacsak a Vállalat egyik igazgatója konkrétan írásban nem jelenti ezt ki. Bármely, a Vállalat munkavállalója által adott tanács, vagy javaslat, amelyet a Vállalat valamelyik igazgatója írásban nem igazol vissza, teljes mértékben a Vevő kockázatára veendő figyelembe és a Vállalat nem felelős semmilyen, a Vállalat által vissza nem igazolt tanácsért, javaslatért. A 15. feltételben foglaltak kivételével a Vállalat Vevő iránti felelőssége, amennyiben bármely, a jelen 13. feltétel szerint igazolt szavatosság, nyilatkozat, tanács, vagy javaslat tévesnek, pontatlannak, vagy félrevezetőnek bizonyul, a Fogyójavakért fizetett ár megtérítésére, vagy – a Vállalat döntése szerint – elégséges és alkalmas csere Fogyójavak biztosítására korlátozódik.

14 Szavatosság/Garancia

A Vállalat igyekszik átruházni a Vevőre bármilyen, az Áruk gyártója által adott szavatosság, vagy garancia előnyeit.

Ezen kívül a Vállalat ingyenesen kijavítja, vagy – a Vállalat döntése szerint – kicseréli azokat az Árukat, illetve Szolgáltatások esetén újra nyújtja azokat a Szolgáltatásokat, amelyekről a Vállalat ésszerű megelégedésére bebizonyosodik, hogy anyag-, kivitelezési, vagy tervezési hiba miatt sérültek, vagy hibásak.
Jelen kötelezettség nem érvényes:

 • ha a hiba azért merül fel, mert a Vevő a Vállalat beleegyezése nélkül megváltoztatta, vagy megjavította az Árukat;
 • mert a Vevő nem tartotta be a gyártó tárolásra, használatra, üzembe helyezésre, vagy karbantartása vonatkozó utasításait;
 • ha a Vevő elmulasztotta értesíteni a Vállalatot bármely meghibásodásról a 8. feltétel szerint, amikor a hibának indokoltan nyilvánvalónak kellett volna lennie ésszerű szemle során; vagy
 • ha a Vevő elmulasztja értesíteni a Vállalatot a hibáról az Áruk feladásától, vagy a Szolgáltatások teljesítésétől számított 12 hónapon belül (vagy más, a Vállalat által a Fogyójavakra vonatkozó megrendelés elfogadásakor kikötött időszakon belül).

Bármely, a jelen 14. feltétel szerint csereként adott Fogyójavak, vagy kijavított Áruk e feltételek szerint garantáltak az eredeti Fogyójavakra adott garancia időszak fennmaradó részére. Bármely kicserélt Áru a Vállalat tulajdonát képezi.

A Vevő feljogosítja a Vállalatot és annak munkavállalóit, megbízottait és képviselőit, hogy helyiségeibe belépjenek a jelen 14. feltétel szerinti bármely javítás, vagy csere elvégzése végett. A Vevő biztosítja, hogy a Vállalat munkavállalói, megbízottai és képviselői biztonságos munkakörnyezetet kapjanak amíg helyiségeiben tartózkodnak és a Vevő felelős bármely, javítást, vagy cserét igénylő számítógép, vagy processzor hálózati leválasztásáért, az ilyen számítógépek, vagy processzorok információinak biztonsági mentéséért, mielőtt a Vállalat a helyszínre ér.

A 15(i). feltételben rögzítettek kivételével a Vállalat kizárólagos kötelezettsége és felelőssége, ha bármely Fogyójavak sérültnek, vagy hibásnak bizonyulnak a jelen 14. feltétel szerint, a megfelelő Áruk javítására, vagy cseréjére, vagy a megfelelő Szolgáltatások újra teljesítésére, vagy a megfelelő Fogyójavakért fizetett vételár megtérítésére korlátozódik, a Vállalat döntése szerint.

A 15(i). feltételben és fenti 8. feltételben rögzítettek kivételével jelen Feltétel a Vállalat egyedüli kötelezettsége, a Vevő egyedüli jogorvoslata hibás Fogyójavak esetén, amelyet a Vevő elfogad, minden – akár jogszabályi, akár egyéb –, az Áruk (vagy azzal kapcsolatban felhasznált bármely anyag) rendeltetésszerűségére, vagy teljesítményére, vagy a Szolgáltatások színvonalára, kivitelezésére vonatkozó kifejezett, vagy vélt kijelentés, feltétel vagy szavatosság helyettesítéseként, így minden ilyen kijelentés, feltétel vagy szavatosság ki van zárva.

15 Felelősség kizárása

 1. A Vállalat nem zárja ki a Vevővel szembeni felelősségét:
  • A Vállalat 1979. évi Áruk értékesítéséről sz. tv. 12. cikkelye, vagy 1982. évi Áruk és Szolgáltatások nyújtásáról sz. tv. 2. cikkelye szerinti kötelezettségei megszegéséért;
  • A Vállalat gondatlanságából bekövetkező személyi sérülésért, vagy halálesetért;
  • Az 1987. évi Fogyasztóvédelemről sz. tv. 2(3) cikkelye szerint;
  • Bármely olyan kérdésben, amelyben a Vállalat általi felelősség kizárása, vagy erre irányuló törekvése törvénytelen lenne; vagy
  • Csalásért, bele értve a csalárd félrevezetést.
 2. A jelen Feltételekben foglaltak közül semmi sincs hatással bármely olyan Vevő jogaira, aki a 23. feltétel mellett az 1977. évi Tisztességtelen szerződéses feltételekről sz. tv-ben értelmezett ’fogyasztóként’ jár el.

A 8. (Átvizsgálás, meghibásodások és nem szállítás), 13. (Teljesítés és rendeltetésszerűség) és 14. (Szavatosság/Garancia), ill. a fenti 15(i) feltételekben foglaltak kivételével a Vállalat nem tartozik semmilyen felelősséggel a Vevőnek (akár szerződéses, magánjogi (beleértve a gondatlanságot), jogszabályi kötelezettségszegési, kárpótlási, vagy egyéb) bármely sérülésért, halálesetért, kárért, vagy közvetlen, vagy közvetett, vagy következményes veszteségért (mely összes kifejezés korlátozás nélkül magában foglalja a tiszta gazdasági veszteséget, elmaradt hasznot, elmaradt üzletet, elmaradt használatot, elveszett adatokat, számítógépes leállást, eszmei érték csökkenést, üzletmenet félbeszakadást, magasabb beszerzési-, vagy gyártási költségeket, elmaradt lehetőséget, elmaradt megbízást és hasonló veszteségeket), akárhogy is okozzák, vagy merül fel az alábbiakkal kapcsolatban:

 • A Fogyójavak közül bármelyik, vagy a Fogyójavak Vállalat, vagy a Vállalat munkavállalói, megbízottai, vagy alvállalkozói általi gyártása, értékesítése, teljesítése, vagy szállítása, vagy azok elmaradt, vagy késedelmes teljesítése, vagy szállítása;
 • A Szerződés bármely kifejezett, vagy vélelmezett feltételének Vállalat általi bármely megszegése;
 • A Fogyójavak közül bármelyik, vagy bármely Árut befoglaló, vagy a Fogyójavakkal kifejlesztett bármely termék bármilyen használata, viszonteladása, vagy szállítása;
 • A Vállalat Vevő helyiségeiben elkövetett bármely cselekedete vagy mulasztása;
 • Bármely, a Vállalat által, vagy nevében tett, vagy nem tett nyilatkozat, adott, vagy nem adott tanács, bele értve a jogszabályi, vagy rendeleti megfelelésre vonatkozókat; vagy
 • Egyébiránt a Szerződés szerint.

És a Vállalat a törvény megengedett legteljesebb mértékig ezúton kizár minden (a jelen Feltételekben foglaltakon, vagy a 13. feltételnek megfelelően adottakon kívüli) kifejezett, vagy vélelmezett, jogszabályi, szokásos, vagy egyébiránti feltételt, szavatosságot és kikötést, amelyek e kizárás nélkül a Vevő javára állnának, vagy állhatnának fenn.

A 15(i) feltételben foglaltaktól eltekintve a Vállalat teljes szerződéses, magánjogi (beleértve a gondatlanságot), jogszabályi kötelezettség megszegésével, félrevezetéssel kapcsolatos, vagy egyébiránti felelőssége az Áruk javítására, vagy cseréjére, vagy Szolgáltatások esetén a Szolgáltatások ismételt nyújtására, vagy – a Vállalat döntése szerint – a Fogyójavak tekintetében már kifizetett összegek megtérítésére korlátozott.

A Vállalat minden munkavállalója, megbízottja és alvállalkozója hagyatkozhat a 8, 10, 13, 14, 15 és 16. feltételben lévő kizárásokra és felelősség korlátozásokra, azokat érvényesítheti saját nevében és saját javára.

16 ProductWatch és Farnell ProductFind

A Vevő elismeri, hogy ezeket a szolgáltatásokat ingyen biztosítják. A 15. feltétel általános érvénye korlátozása nélkül:

 1. A ProductWatch-csal kapcsolatban
  A Vállalat megtesz minden ésszerű erőfeszítést, hogy tájékoztassa a Vevőt bármely Áru várható elavulásáról, vagy kiváltásáról, de nem vállal semmilyen felelősséget, ha ezt nem időben, vagy egyáltalán nem teszi, sem pedig ha nem biztosítja a lehetséges, vagy megfelelő helyettesítőkre vonatkozó részleteket, vagy ha nem az elvárt módon, vagy időpontokban biztosítja a szolgáltatást. A Vevő felelőssége azt meghatározni, hogy a javasolt Áruk megfelelőek-e a Vevő szándékai szerinti használatra, e tekintetben semmilyen kijelentést, vagy szavatosságot nem biztosítunk.
 2. A Farnell ProductFind-dal kapcsolatban
  A Vállalat megtesz minden ésszerű erőfeszítést, hogy segítse a Vevőt a megfelelő Áruk azonosításában és/vagy beszerzésében, de nem vállal semmilyen felelősséget, ha ezt nem időben, vagy egyáltalán nem teszi, sem pedig ha nem szerzi be a lehetséges, vagy megfelelő Árukat, vagy ha nem az elvárt módon, vagy időpontokban biztosítja a szolgáltatást. A Vevő felelőssége azt meghatározni, hogy az Áruk megfelelőek-e a Vevő szándékai szerinti használatra, e tekintetben semmilyen kijelentést, vagy szavatosságot nem biztosítunk.

17 Szellemi tulajdonjogok

A Katalógusban szereplő Fogyójavak szellemi-, vagy ipari tulajdonjogok hatálya alá eshetnek, beleértve szabadalmakat, a know-how-t, védjegyeket, szerzői jogokat, formaterv jogokat, használati jogokat, adatbázis jogokat és egyéb, harmadik feleket megillető jogokat. A Vevő semmilyen jogot, vagy engedélyt nem kap, kivéve a Fogyójavak használatának, vagy a Vevő szokványos üzletmenete során történő Áruk viszonteladásának jogát. A Vállalat nem tartozik semmilyen felelősséggel, ha bármely ilyen jog megsértésére nézve bármilyen követelés merül fel, akármilyen módon.

Különösen, de a fentiek korlátozása nélkül, az Áruk egészét, vagy részét képező bármilyen szoftver tulajdonjoga a Vállalat és/vagy beszállítói számára fenntartott. A Vevő felelős azért, hogy tájékozódjék licence, vagy a használat feltételeiről és bármilyen fizetendő jogdíj megfizetéséért.

A Vállalat teljes körű szerzői joggal rendelkezik jelen Katalógus tekintetében, annak teljes, vagy részleges sokszorosítása a Vállalat előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

18 Személyes adatok használata

Bármely Vevő, vagy egy Vevő bármely képviselője tekintetében, aki (mindkét esetben) élő személy, a „Személyes adatok” bármely olyan adatot jelentenek, amellyel (akár önmagában, vagy más, a Vállalat birtokában lévő információval kombinálva) a Vállalat azonosítani képes az adott Vevőt, vagy képviselőt, függetlenül attól, hogy az adatot miként és mikor szolgáltatták.

A Vállalat a jelen feltételekben szándékolt, vagy a Vállalat és a Vevő közötti viszony összefüggésében felmerülő egyes, vagy mindegyik célból kezelhet Személyes adatokat, beleértve:

 1. Annak eldöntését, hogy kössön-e az adott Vevővel szerződést vagy megállapodást. Ez magába foglalhatja hitelképességi vizsgálatok folytatását egy Vevő vagy képviselői tekintetében és a megfelelő hatóságnak a Vevő pénzügyi kimutatásainak vezetésére vonatkozó információk kiadását, továbbá egyéb, a csalások megelőzését szolgáló és személyazonossági ellenőrzések lefolytatását;
 2. Megrendelések teljesítését, adminisztrációt, vevőszolgálatot, a Vevő vásárlási szokásainak feltérképezését és a Vállalat üzleti tevékenységének, az általa kínált áruk és szolgáltatások áttekintését, fejlesztését és javítását elősegítendő;
 3. A Vállalat termékeivel, szolgáltatásaival és/vagy a Premier Farnell Group más vállalatai termékeivel, szolgáltatásaival, vagy a Vállalat szerint a Vevő, vagy képviselői számára érdekes harmadik felekkel kapcsolatos direct marketing tevékenységet, legyen az postai úton, faxon, telefonon, emailben, SMS-ben, MMS-ben, vagy egyébiránt bonyolított, olyan mértékben, amilyen mértékben azt a törvény megengedi;
 4. Bűnmegelőzést, vagy -üldözést.

A Személyes adatok kezelése az alábbiakkal járhat:

 1. Ilyen Személyes adatok közlését a Vállalat szolgáltatóival és megbízottaival;
 2. A Személyes adat közlését a Premier Farnell Group más vállalataival, amelyek termékei, vagy szolgáltatásai a Vállalat véleménye szerint érdekes lehet adott Vevő vagy képviselője számára;
 3. A Személyes adat közlését a harmadik felekkel, amelyek termékei, vagy szolgáltatásai a Vállalat véleménye szerint érdekes lehet adott Vevő vagy képviselője számára;
 4. A Személyes adatok átadását az EGT-n kívülre, beleértve olyan országokat, amelyek törvényei esetleg nem biztosítanak kellő védelmet a Személyes adatoknak. A Vállalat az EGT-n kívülre csak olyan vállalatoknak ad át Személyes adatokat, amelyek ugyanolyan szintű védelmet szavatoltak a Vállalatnak, mint amelyet az adott Személyes adatok az Egyesült Királyságban is kapnának.

Ha a Vevő, vagy képviselői bármikor úgy akarják, hogy Személyes adataikat ne használják a fenti célok bármelyikére, vagy mindegyikére, lépjenek kapcsolatba a Farnell Marketing menedzserével, Canal Road, Leeds LS12 2TU, vagy értesítsék bármely értékesítőnket telefonos megrendelés alkalmával.

A Vállalat honlapján található adatvédelmi szabályzata tartalmaz bővebb információt a személyes adatok Vállalat általi felhasználásáról.

19 Akciók

Amennyiben a Vállalat promóciós anyagot küld a Vevőnek a Vállalatnál elérhető árukról vagy szolgáltatásokról, jelen Feltételek érvényesek az ilyen anyagokból vásárolt valamennyi Fogyójavakra.

20 Származási ország

Az áruk EK-n kívüli forrásból is származhatnak. Hacsak a Vállalat egyébiránt nem igazolja vissza írásban, semmi, ami a Katalógusban szerepel sem tekintendő olyannak, mint ami az Áruk vagy bármely részük származási forrására, gyártójára, vagy termelésére vonatkozó kijelentés. Amikor eredetigazolást kérnek, és az rendelkezésre áll, a Vállalat az igény támasztásakor meghatározott díjért biztosíthatja azt.

21 Kereskedelmi pénztár

A kereskedelmi pénztárnál Árukat csak hivatalos hitelmegbízásos, bankkártyás, vagy készpénzes tranzakciók ellenében adunk ki. Az Áruk átvételekor megrendelési bizonylatra van szükség. Készpénzes tranzakciót csak a kereskedelmi pénztárnál fogadunk el.

22 Export

A Vevő saját költségén felelős bármely engedély beszerzéséért és bármely, az Egyesült Királyságban érvényben levő kiviteli szabálynak, illetve az Áruk célországában érvényben levő bármely behozatali vagy kiviteli szabálynak történő megfelelésért.

Az Amerikai Egyesült Államokból behozott bizonyos Áruk konkrét korlátozások hatálya alá esnek.

Az Egyesült Államokban gyártott, vagy onnan származó áruk tekintetében a Vevő beleegyezik, hogy megfelel az Egyesült Államok, vagy külföldi hivatalok és hatóságok minden vonatkozó kiviteli törvényének, korlátozásának és szabályozásának, és nem importál, exportál, vagy ruház át viszontkivitel céljából semmilyen terméket bármely ilyen tárgyú amerikai, vagy külföldi törvényben, jogszabályban tiltott, vagy embargó hatálya alá eső országnak, vagy semmilyen megtagadott, zárolt, vagy megjelölt természetes, vagy jogi személynek. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy nem szerepel a Megtagadott Személyek, Különlegesen Megjelölt Állampolgárok, vagy Kizárt Személyek jegyzékén, és hogy egyébiránt sincs törvényileg tiltva számára a Fogyójavak megvásárlása.

A Vállalat fenntartja annak jogát, hogy bizonyos vevőket, vagy bizonyos országokat ne szolgáljon ki, és hogy a Vevőtől megkövetelje az Áruk végfelhasználására és a végső felhasználás helyére vonatkozó minden részletet.

23. US készlet*

Olyan Áruk szállítására vonatkozó bármely Szerződés tekintetében, amelyről a Vállalat a megrendeléskor kinyilvánítja, hogy US Készlet, vagy a Newark közvetlen szállítási feltételek hatálya alá esnek („US Készletáruk”), a jelen 23. feltétel rendelkezései érvényesek minden egyéb, a jelen Feltételekben foglalt feltétel mellett. Ha bármilyen ellentmondás vagy következetlenség merülne fel a fenti feltételek és a jelen 23. feltétel között, a jelen 23. feltétel irányadó. A jelen 23. feltétel nem vonatkozik olyan Szerződésre, amelyben nem szerepelnek US Készletáruk.

 1. Szállítás
  Minden, US Készletárukat tartalmazó megrendelés kiegészítő díj hatálya alá esik, melynek összegét a Vállalat a megrendeléskor közli (jelenleg €25, de időről-időre változik) („a US Készletdíj”). A US Készletdíj Szerződésenként egyszer fizetendő, függetlenül attól, hogy hány US Készletárut rendeltek az adott Szerződésben, és Szerződésenként csak egyszer Ütemezett szállítási szerződés esetén is. A US Készletdíjat bármely Szerződés szerint szállítandó első US Készletáruk feladásakor számítjuk fel.
  A US Készletárukat normál esetben a megrendelést után 3 munkanappal szállítjuk, munkanapokon 17h GMT előtt feladott megrendelések esetén. A munkanapokon 17h GMT után, vagy munkaszüneti napokon megrendelt US Készletárukat normál esetben a megrendelés beérkezését követő munkanap után 3 munkanappal szállítjuk. Mindez a rendelési folyamatban kiválasztott szállítási módtól függetlenül irányadó (amely érvényes minden más rendelt Árura is). A különleges aznapi, vagy másnapi kiszállítás szolgáltatás nem érvényes US Készletárukra. Mint fent jeelztük, minden szállítási határidő csupán becslés.
 2. Lemondás és visszaküldés
  A fenti 10. feltétel szerintiek kivételével minden US Készletárukra vonatkozó megrendelés, akár egyszeri, akár ütemezett szállítású, visszavonhatatlan és nem lemondható, és a 10. és 15. feltétel szerintiek (ha érvényesek) kivételével, vagy a Vállalat egyik igazgatója írásbeli hozzájárulása nélkül US Készletárukat nem veszünk vissza.
 3. Személyes adatok használata US Készletáruk kapcsán
  Ahhoz, hogy US Készletárukra vonatkozó Szerződést teljesíteni lehessen, a Vállalat átadja az USA-nak annak a személynek a Személyes adatait, akinek a részére az Árukat le kell szállítani. Bármely, US Készletárukra vonatkozó megrendelés feladásakor a Vevő elfogadja, hogy ez az átadás megtörténik, ahhoz hozzájárul, dacára annak, hogy az USA nem biztosít az Egyesült Királyságéval azonos szintű védelmet a Személyes adatoknak. A Vállalat igyekszik biztosítani, hogy a Személyes adatok megfelelő szintű védelmet kapjanak, amíg amerikai képviselői birtokában vannak. Amikor a Személyes adatok olyan másik személyre vonatkoznak, akinek az Árukat le kell szállítani, a Vevő kijelenti, hogy rendelkezik az adott személy meghatalmazásával a nevében történő hozzájárulás tekintetében. A Vevő megtagadhatja, vagy visszavonhatja hozzájárulását, ha felveszi a kapcsolatot a Farnell Export osztályával, Canal Road, Leeds LS12 2TU, Egyesült Királyság, de ez súlyos mértékben korlátozza a Vállalat által felkínálható szolgáltatást, és szükségessé teheti a Szerződés feltételeinek Vállalat általi megváltoztatását.

*Kizárólag EU tagországokra vonatkozik!

24 Üzleti vevők

A Vállalat vállalkozás-közi (’business to business’) szállító. A Vállalat az általa készített Katalógust, bármilyen akciós szórólapot, és egyéb termék brosúrát üzleti vevők, és nem fogyasztók általi használatra szánja. Megrendelésével a Vevő igazolja, hogy a Fogyójavakat saját vállalkozása céljából, nem pedig fogyasztóként kívánja megszerezni.

25 Bizonyos árukhoz kötődő életkor követelmények

Olyan esetben, amikor törvény ír elő alsó korhatárt bizonyos Áruk vásárlásához, a Vevő igazolja, hogy idősebb az előírt korhatárnál és hogy az Áruk leszállítását olyan személy fogadja, aki szintén idősebb a vonatkozó korhatárnál.

26 Felhasználási tilalmak

A termékeket nem arra tervezték és engedélyezték, és szavatosságuk sem terjed ki arra, hogy megfeleljenek:

 1. testbe való beültetésre vagy életvédő berendezésekben és más orvosi eszközökben való használatra, illetve bármilyen olyan alkalmazásban vagy rendszerben történő felhasználásra, ahol a termékek elromlása vagy hibás működése személyi sérülést, halált, illetve jelentős vagyoni vagy környezeti kárt okozhat; valamint
 2. az NXP által a vállalat részére gyártott, illetve szállított termékek esetében katonai, valamint repülőgépen vagy űrben történő használatra.

A vállalat termékeinek ilyen készülékekben, rendszerekben vagy alkalmazásokban történő használata vagy beépítése szigorúan tilos, és minden ilyen felhasználás a vásárló saját felelősségére történik. A vásárlónak kártalanítania kell a vállalatot és annak beszállítóit minden olyan felelősség és kiadás tekintetében (beleértve a költségeket is), amely tiltott használatból vagy beépítésből adódik.

27 Euró

Abban az esetben, ha az Egyesült Királyság áttér a közös egységes európai valuta (akár Euróként, akár más néven ismert) használatára, vagy beleegyezik az Európai Unió tagállamai közötti váltóárfolyam rögzítésébe, az nem eredményezi a Szerződés szerinti bármely feltétel megváltozását, teljesítés alóli feloldást, vagy felmentést.

28 Vis maior

A Vállalat semmilyen módon sem felel a Vevőnek, s nem tartható a jelen feltételek megszegőjének a Vállalt jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésében előforduló késedelem, vagy nem teljesítés okán, ha a késedelem, vagy nem teljesítés bármely, a Vállalat ésszerű befolyásán túli ok miatt következett be (beleértve, többek között, a kormányzati intézkedéseket, háborút, tűzvészt, robbanást, árvizet, behozatali és kiviteli szabályokat és embargókat, munkaügyi vitákat, ill. az Áruk, vagy munkaerő ellátás megszerzésének képtelenségét, késedelmét). A Vállalat saját választása szerint késleltetheti, vagy törölheti egy Szerződés egészének, vagy bármely részének teljesítését.

29 Telefonbeszélgetések rögzítése

Képzési-, biztonsági- és minőségügyi okokból, a Vállalat fenntartja a telefonhívások megfigyelésének, lehallgatásának és rögzítésének jogát és megfigyelhet és ellenőrizhet minden email-, vagy egyéb elektronikus kommunikációt, amely helyiségeibe befut.

30 Jogi értelmezés

Valamennyi Szerződés tekintetében az Angol törvények irányadók, e szerint értelmezendők, és a Vevő aláveti magát az angol bíróságok joghatóságának, de a Vállalat a Szerződéseket bármely illetékes joghatóság bíróságain érvényesítheti.

31 Általános

A jelen Szállítási feltételek bármely rendelkezése, amelyet bármely illetékes hatóság (egészben vagy részben) érvénytelennek, semmisnek, semmissé tehetőnek, végrehajthatatlannak vagy indokolatlannak tart, az ilyen érvénytelenség, semmisség, semmissé tehetőség, végrehajthatatlanság, vagy indokolatlanság mértékéig oszthatónak tekintendő, míg a jelen Szállítási feltételek egyéb rendelkezéseit, ill. ilyen rendelkezés fennmaradó részét mindez nem érinti. Amennyiben a Vállalat nem tartatja be, vagy részlegesen nem tartatja be a jelen Szállítási feltételek bármely rendelkezését, ez nem értelmezhető a jelen Szállítási feltételek szerinti bármely jogról történő lemondásként.

A Vállalat jogában áll a Vevő hozzájárulása, vagy értesítése nélkül, a jelen Feltételek és/vagy bármely Szerződés hasznait és terheit vállalatcsoportja (az 1989. évi Cégtörvény 53(1) bek. értelmezése szerinti) bármely vállalatára bármikor átruházni.

A 15. feltételben foglaltak kivételével a Szerződő felek nem kívánják egyetlen feltételt sem az 1999. évi Szerződésekről (Harmadik felek jogairól) sz. tv. okán érvényesíteni olyan személy által, aki nem szerződő fél.

32. Fordítások

Amennyiben a jelen Feltételek és annak fordításai között eltérés mutatkozik, a jelen angol nyelvű változat az irányadó.

33. Üzleti adminisztráció

A kereskedelmi számlája sikeres létrehozásával vagy a megrendelése feldolgozásával kapcsolatos adminisztráció részben vagy egészében automatizált lehet

Jelen Feltételek hatálytalanítanak minden korábbi változatot.
2020. Január

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Business Clients

Currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1 Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situate at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assigns.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Customer’ means the person(s), company or other entity whose order for Goods is accepted by the Company
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2 Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.
These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer's standard terms and conditions. If there is any conflict between

the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.

3 Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in Euro, exclusive of VAT, which will, if appropriate, be added at the time of dispatch to the price stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company's written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments ('Scheduled Delivery') the price payable for them will be that applicable at the time of dispatch of the first batch of Supplies but, where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more, the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period or to take into account changes in the applicable exchange rate.

Any Supplies made to a UK address will incur VAT at the current rate, including where the Goods are for subsequent export. Upon receipt of proof which conforms to Customs/Excise Notice 703 that the Goods have been exported, a credit note to the full value of VAT will be issued.

For shipments to another EC member state, VAT will not be charged, providing an EC VAT number is supplied by the consignee of the Goods at the time of ordering.

Supplies to a non EC member state will be zero rated for VAT purposes in accordance with Customs/Excise Notice 703.

The Company's standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalization or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company's quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4 Payment

Payment must be made in full in advance by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced.
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company's bank details are available upon request.
 3. by Access/Visa credit cards.
 4. by letter of credit, providing that the price of the Goods (excluding delivery and other charges and duties) is over €7500 and the letter of credit:
  1. is IRREVOCABLE.
  2. is confirmed by a reputable Bank, acceptable to the Company, in the UK.
  3. allows the Company payment at sight in euro.
  4. conforms exactly in detail as to price, description, despatch method etc, given in the Company's quotation or pro-forma invoice.
  5. states that all Bank charges, commissions etc. are to the account of the Customer.
  6. allows both part shipment and trans-shipment.
  7. allows the Company a reasonable time, both for despatch of Goods and the preparation and presentation of documents.
  8. specifies 'Various Origins' if country of origin must be shown in the letter of credit.
  9. is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) as the same may be amended from time to time.
 5. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Customer's account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Customer.

All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and
 3. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5 New Accounts

A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Customer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6 Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity..

The Customer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked 'Confirmation only'. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly. The minimum order value for credit card transactions is €30.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a director of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided, however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Customer's order.

7 Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day.

Unless otherwise stated by written agreement all deliveries will be executed on an EXW the Company's UK or Belgian warehouse, as the Company elects. 'EXW' shall have the meaning given it in INCOTERMS 2000. The Company may offer delivery on other terms and at additional cost if requested.

The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery, non-peformance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons, including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full.  Where despatch is delayed for such reasons, the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

8 Inspection, defects and non-delivery

The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 14 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer's responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as recorded by the Company upon despatch from the Company's place of business, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery, unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 15(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies.

9 Returns

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.

Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.

Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10 Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue, on data sheets, application notes, despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer's description, the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company's negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 10, Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

11 Risk and ownership

Where delivery is EXW, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are made available for collection by the Customer or the Customer's carriers. Otherwise, risk in the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant Incoterm applicable to the Contract.

Ownership of the Goods shall not pass to the Customer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Customer to the Company on any account whatsoever. Until ownership passes to the Customer, the Customer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company's bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Customer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Customer or an execution or distress is levied against the Customer or any equivalent action is taken in any other other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Customer.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

12 Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company's sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

13 Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company's negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer's, unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer's risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 15, the liability of the Companay to the Customer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 13 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company's option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

14 Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Company's option, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.

This obligation will not apply:

if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;

because the Customer did not follow the manufacturers' instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods;

if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or

if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 14 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.

The Customer grants to the Company and its employees, agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 14. The Customer shall ensure that the Company's employees, agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making back-up copies of any information on such computers or processors before the Company's arrival on site.

s set out in Condition 15(i) , the Company's sole obligation and liability , should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 14, shall be limited to, at the Company's option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies Except as set out in Condition 15(i) and Condition 8 above, this Condition is the Company's sole obligation and the Customer's sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to the satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

15 Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Customer:
  • For breach of the Company's obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company's negligence;
  • Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation.
 2. Nothing in these Conditions shall affect the rights of any Customer who, notwithstanding Condition 23, deals as a 'consumer' as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 13 (Performance and fitness for purpose), and 14 (Warranty/Guarantee) and Condition 15(i) above, the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company's employees, agents or sub-contractors;
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;
 • Any acts or omissions of the Company at the Customer's premises;
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 13) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Customer.

Save as set out in Condition 15(i), the Company's total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company's option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company's employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 10, 13, 14, 15 and 16 in that person's own name and for that person's own benefit.

16 ProductWatch and Farnell ProductFind

The Customer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 15:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer's intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer's intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

17 Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents, knowhow, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer's ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company's prior written consent.

18 Use of Personal Data

"Personal Data" means, in relation to any Customer, or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer, including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Customer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfillment, administration, customer services, profiling the Customer's purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company's business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company's products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company's service providers and agents;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnel , Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company's use of personal data please see the Company's privacy policy on its website

19 Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

20 Country of Origin

Goods may originate from an non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

21 Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

22 Export

The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Customer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

he Company reserves the right not to supply certain customers or certain countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

23. US Stock*

ontract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to US Stock or the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 23 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 23, this Condition 23 shall prevail. This Condition 23 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock  Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only.

24 Business Customers

The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any specialogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering, the Customer confirms that he, she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his, her or its business and not as a consumer.

25 Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26 Prohibited Applications

The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for:

 1. implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or in any application or system for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage; or
 2. in the case of Goods manufactured by and/or supplied to the Company by NXP, use in military, air craft or space applications.

Use or inclusion of the Company’s Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

27 Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28 Force Majeure

The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company's obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company's reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29 Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30 Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts, but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

31 General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Customer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 15, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32  Translations

If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this English version will prevail.

33 Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020

A Társaság más társaságok részére ad el termékeket. Amennyiben Ön Fogyasztóként (lásd alábbi definíciót) vásárol, az alábbi feltételek alkalmazandók.

Premier Farnell UK Limited (kereskedelmi nevén: Farnell)
Export szállítási feltételek fogyasztói partnereknek

Katalógus érvényességi ideje: 2008. március – 2009. március
Jelen feltételek kiadásának időpontja: 2008. március

1 Meghatározások

A jelen szállítási feltételek szövegében az alábbi kifejezések az alábbiakban leírt jelentéssel bírnak:

Katalógus’ – a katalógus (akár papír alapú vagy elektronikus), amelyben jelen Feltételek meghatározásra kerülnek és ami tartalmazza a Társaság által kínált termékeket.
Társaság’ – Farnell, a Premier Farnell UK Limited kereskedelmi divíziója (cégjegyzékszám: 00860093, nyilvántartó hatóság: Companies House, Cardiff, székhely: 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ), vagy feljogosított meghatalmazottai.
Feltételek’ – jelen feltételek.
Szerződés’ – bármely szerződés, amely az Áruk értékesítésével és/vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban köztünk és Ön között létrejön.
Fogyasztó’ – bármely személy, társaság vagy más entitás, aki/amely nem közvetlenül üzleti tevékenysége körében köt szerződést a Társasággal és aki/amely Árukra vonatkozó megrendelését a Társaság elfogadja.
Áruk’ – bármely áru, amelyet Önnek szállítottunk vagy amelyet kötelesek vagyunk Önnek szállítani.
Szolgáltatások’ – bármely szolgáltatás, amelyet Önnek nyújtottunk vagy amelyet kötelesek vagyunk Önnek nyújtani.
Fogyójavak’ – bármely Áruk vagy Szolgáltatások.
írásos’ – az elektronikus kommunikációra is kiterjed.

2 Feltételek

Minden, a Társaság által befogadott megrendelés jelen Feltételek hatálya alá esik, és annak megfelelően kerül kezelésre. A Fogyasztó a rendelés leadását megelőzően köteles elolvasni és elfogadni a jelen Feltételeket. Jelen Feltételek minden olyan feltételt felülbírálnak és kizárnak, amelyet a Társaság és a Fogyasztó közötti tárgyalás vagy egyéb üzleti kommunikáció során lefektettek, vagy amelyre hivatkoztak. Amennyiben ellentmondás van

jelen Katalógus egyéb rendelkezései és jelen Feltételek, avagy
a megrendelés rendelkezései és jelen Feltételek között,

jelen Feltételek tekintendők irányadónak, hacsak a Társaság írásban másképp nem állapodik meg. Jelen Feltételek a Társaság által egy adott megrendeléssel kapcsolatban elfogadott bármely feltételekkel együtt alkotják a Társaság és a Fogyasztó között létrejött, a megrendelt Fogyójavakra vonatkozó teljes megállapodást. Jelen Feltételek semmiféle módosítása nem megengedett, hacsak azt a Társaság egy arra feljogosított igazgatója írásban kifejezetten jóvá nem hagyja.

3 Árak

Hacsak másként nem kerül megjelölésre, az árak Euro-ban értendők, ÁFA nélkül, ahogy a Katalógusban vagy a Társaság írásos árajánlatában meg vannak jelölve. A Társaság minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a Fogyójavak árainak megjelölése pontosan történjen a Katalógusban, azonban fenntartja az árváltoztatás előzetes értesítés nélküli, bármely időpontban végrehajtott jogát. A felszámított ár a megrendelés elfogadásakor érvényes ár, kivéve, ha a Társaság az árban bekövetkezett lényeges változásról haladéktalanul értesíti a Fogyasztót és a Fogyasztó megerősíti az új ár alapján történő megrendelést. Amennyiben a Fogyasztó nem erősítette meg a megrendelést, akkor a megrendelés le nem adottnak tekintendő és a Társaság erről haladéktalanul értesíti a Fogyasztót.

Amikor a Fogyójavak leszállítása részletekben történik („Ütemezett szállítás”), az ellenértékükként fizetendő ár a Fogyójavak első adagjának feladásakor érvényben lévő ár.

A Társaság normál dokumentációja a számla egy példánya és egy fuvarlevél. Az ár nem tartalmazza az egyéb bizonylatok költségeit, mint például Kereskedelmi Kamarai vagy Konzuli Hitelesítés, avagy hitelesítés vagy a számla több példánya, hacsak az a Társaság árajánlatában vagy pro forma számláján nem kerül feltüntetésre. A Társaság igény szerint ezek díjakra külön ajánlatot ad.

4 Fizetés

A teljes összeget előre, a Társasággal való megegyezés alapján a következő módok valamelyike útján kell megfizetni:

 1. a kiszámlázott pénznemben; vagy
 2. banki utalványon vagy csekken, amennyiben a mögött az Egyesült Királyságban a Társaság által elismert bank áll; vagy
 3. internetes bankközi átutalással, amelynek céljából a Társaság banki adatai igény szerint rendelkezésre állnak; vagy
 4. Visa hitelkártyával; vagy
 5. hitelszámlára, amelyet a Társaság a Fogyasztó számlájával kapcsolatban a jelen Feltételek szerint bocsát rendelkezésre.

Itt jegyezzük meg, hogy a Társaság nem vállal át banki díjakat, jutalékokat vagy illetékeket. Minden hitelbizonylatot egyértelmű megjelöléssel kell ellátni, amely szerint minden ilyen díj vagy illeték a Fogyasztót terheli.

A fizetési határidő lényegi kérdés. Amennyiben a Fogyasztó elmulasztja a fizetés határidőben történő teljesítését, akkor a Társaságnak az egyéb jogok érvényesítésén és jogorvoslati lépéseken túl jogában áll:

 1. törölni a megrendelést, vagy felfüggeszteni a további szállításokat vagy teljesítést;
 2. a meg nem fizetett összeg után a HSBC Bank Plc. által időszakosan közölt irányadó kamatlábat 5%-al meghaladó éves kamatot felszámítani (mind az esetleges ítéletet megelőzően, mind azt követően), amíg a teljes összeg megtérítésre nem kerül.

5 Új számlák

Ha egy Fogyasztó hitelszámlát kíván nyitni, először meg kell adnia a Társaság által esetlegesen igényelt információkat, és a Társaság saját belátása szerint információ-ellenőrzéseket folytathat, illetve érdeklődhet. A Társaság teljes mértékben fenntartja a jogot arra, hogy a hiteleszközöket odaítélje, visszautasítsa vagy megszüntesse, illetve hogy bármely hitelt bármikor a Fogyasztó értesítése nélkül csökkentsen vagy felfüggesszen. A Társaságra nézve semmiféle számlaeszköz vagy hitelezési feltétel nem kötelező érvényű, hacsak azt a Társaság írásban jóvá nem hagyta.

6 Megrendelések

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy egy adott társasággal, személlyel vagy entitással ne kereskedjen.

Megrendelést telefonon, faxon, e-mail-ben vagy e-beszerzés útján lehet küldeni.

A megrendelés elküldése előtt a Fogyasztó tájékoztatást kap a megvásárolni kívánt termék leírásáról, mennyiségéről, ÁFA-t tartalmazó áráról, valamint a szállítás teljes költségéről.

A Fogyasztó minden egyes megrendelését írásban visszaigazolják, amely visszaigazolás tartalmazza az árra, a termék leírására, mennyiségére , szállítására stb. vonatkozó részleteket.

A Fogyasztóknak  telefonhívások során és minden levelezésben meg kell jelölniük számlaszámukat és megrendelési számukat.

Az átfedések elkerülése céljából a telefonos megrendelések írásos megerősítését „Kizárólag megerősítés” jelzéssel kell ellátni. ATársaság nem vállal felelősséget az olyan megrendelésekért, amelyeket nem jelöltek meg ilyen módon, és az átfedéses megrendelésekre megfelelő díjat számít fel.

A hitelkártyás tranzakciók minimális megrendelési értéke 30 €-nak megfelelő HUF összeg.

Az elfogadott megrendelés törlésére kizárólag a Társaság egy erre feljogosított képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével van lehetőség.

Az Áruk megrendelését a Társaság a megrendelt Áruk kiküldésével fogadja el, azonban a kiküldés nem minősül elfogadásnak, ha a Fogyójavak ára nem megfelelően került megjelölésre vagy hivatkozásra a Fogyasztó megrendelésében.

7 Szállítás

A telefonos, telefaxos, e-mailen érkező, internetes és e-beszerzési megrendelések automatikusan sürgősnek minősülnek, és a Társaság az alábbi kivételekkel minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az ilyen módon rendelt Árukat ugyanazon a napon feladja, feltéve, hogy a megrendelése hétköznap GMT szerinti 15 óráig beérkezik, valamint hogy minden, ezen kívüli  időpontban rendelt árut a következő napon feladja arra a helyre, amelyet a Fogyasztó a megrendelésében szállítási helyként megjelölt.

Más módon rendelt Árukat 2-3 napon belül szállítják arra a helyre, amelyet a Fogyasztó a megrendelésében szállítási helyként megjelölt.

A szállítás költségeire vonatkozó tájékoztatás az a következő holnapon található: /jsp/support/support.jsp?formpage=farnell/hu_HU/support/order.jsp#delivery

A szállítási módokra vonatkozó tájékoztatás az a következő holnapon található: /jsp/support/support.jsp?formpage=farnell/hu_HU/support/order.jsp#delivery

A Fogyasztó igényelheti, hogy a szállítás vagy teljesítés a megrendelés napjától számított maximum 12 hónapon belül részletekben történjen. A Társaság fenntartja a jogot a részletekben történő szállításra vagy teljesítésre. Részletekben történő szállítás vagy teljesítés esetén a szállítási vagy teljesítési határidő elmulasztása nem akadályozza vagy korlátozza a Társaságot abban, hogy a további szállításokat, illetve a további megfelelő, Szerződés szerinti teljesítést részletekben teljesítse.
A Társaság a rendelkezésére álló bármilyen szállítási módszert alkalmazhat. A Társaság minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy eleget tegyen a szállítási és/vagy teljesítési előrejelzéseknek, azonban az alábbi 8. feltételben meghatározottak kivételével semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a Fogyasztót a szállítás vagy teljesítés elmaradása vagy késedelme miatt ért károkért. A szállítás és/vagy teljesítés időpontja nem lényegi kérdés.

A Társaság fenntartja magának a jogot a feladás különböző okokból történő késleltetésére, az okok közé beleértve a hitelek ellenőrzését, illetve a csalások megelőzését szolgáló ellenőrzések vagy eljárások lefolytatását, illetve annak ellenőrzését, hogy a fizetést teljes mértékben teljesítették. Amennyiben a feladás ezen okokból késik, a Társaság igyekszik erről a Vevőt értesíteni.

8 Vizsgálat, hibák, és a szállítás elmaradása

Az Fogyasztó köteles a Fogyójavakat a szállítást, vagy szolgáltatások esetén a teljesítést követő ésszerű időn belül megvizsgálni, és az alábbi 15. feltétel kivételével a Társaság semmiféle felelősséget nem vállal a Fogyójavak bárminemű hibájáért, hacsak a Társaság a vizsgálatot követő 10. napon belül nem kap írásos értesítést. Nem a Társaság írja az Áruk részét képező szoftvert, és a Fogyasztó felel az Áruk használatát megelőzően a számítógépes vírus-ellenőrzéséért.

Az Áruk bármely szállítmányának a Társaság által a Társaságüzleti telephelyéről történő kiszállításakor rögzített mennyisége teljes bizonyítékként szolgál a Fogyasztó által a szállításkor fogadott mennyiség tekintetébenFogyasztó . A Társaságnem felel az Áruk szállításának vagy a Szolgáltatások teljesítésének elmulasztásáért, hacsak a Társaság nem kap írásos értesítést attól a naptól számított 10 napon belül, amikor az Árukat le kellett volna szállítani vagy a Szolgáltatásokat teljesíteni kellett volna a dolgok szokott menete alapján. Az alábbi 16(i) feltétel betartása mellett a TársaságTársaság bármely, szállítás vagy teljesítés elmulasztására, szállításkor hibásként jelzett Árukra, vagy teljesítést követően hibásként jelzett Szolgáltatásokra vonatkozó felelőssége jelen 8. feltétel szerint az Áruk cseréjére vagy a Szolgáltatások ismételt nyújtására vonatkozik egy ésszerű időn belül és anélkül, hogy a Fogyasztót bármiféle további díj vagy költség terhelné, illetve az adott Fogyójavakért eredetileg kifizetett ár visszatérítésére, kivéve ha az alkalmazandó jog kötelező előírásai másként rendelkeznek.

9 Visszaküldés - Panaszok

A Vállalatnak semmiféle Áru nem küldhető vissza, kivéve, ha a Vevő előzőleg a Vállalattól visszáru jogosultság számot (returns authorisation number, RMA) kapott. Minden Áru visszaküldése a Vevő kockázatán és költségén történik az eredeti csomagolásban, amennyiben az Áru a Vevőnél nem sérült meg. Az Vevő felel az Áru Vállalat felé történő visszaküldéséért, és a visszaküldést bizonyító igazolás beszerzéséért.

A Vállalat 21 napos visszaküldési rendszert működtet. Ahhoz, hogy a visszaküldést elfogadják, az Árut a kiszállítást követő 21 napon belül kell igazolt módon visszaküldeni a Vállalat számára. A Vevő az Árut a "Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF" címre köteles visszaküldeni, egyértelműen megjelölve a Vevő számlaszámát, megrendelési számát és RMA számát.

Minden 21 napon belül visszaküldött „nem kívánt” vagy „nem megfelelően felnyitott” jelöléssel ellátott árut a Vállalat saját belátása szerint elfogadhat, azonban ezek esetében az Áru számlaértékének 20%-át kitevő újrakészletezési díj kerül felszámításra (amelynek minimális értéke 10€ / 3,000 HUF).

Szoftverből álló, illetve speciálisan felépített, vagy az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK Irányelvben ("RoHS") meghatározott veszélyes anyagokat tartalmazó Áruk jelen 9. feltétel keretén belül történő visszaküldésére nincs lehetőség. Lezárt csomagolásban kiszállított statikus-érzékeny Áru visszaküldésére nincs lehetőség, amennyiben a csomagolást megváltoztatták vagy az károsodott.

10 Elállás

A Fogyasztó jogosult a szerződéstől indokolás és bármiféle díj fizetése nélkül elállni 8 munkanappal az áru leszállítása vagy a szolgáltatás nyújtása után az alábbi címre küldött írásbeli nyilatkozat (de nem e-mail) küldésével: " Farnell Eastern European Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU". Árura vonatkozó szerződéstől történő elállás esetén a Fogyasztó a 9. feltétel szerint köteles eljárni a visszaküldés során.

11 Leírás

Valamennyi specifikáció, tervrajz, illusztráció, leírás és közelebbi adat, ami súlyokra, méretekre, kapacitásra, vagy egyéb részletre vonatkozik, korlátozás nélkül beleértve bármely, jogszabályi, vagy rendeleti megfeleléssel kapcsolatos nyilatkozatot (együttesen a „Leírások”), bárhol is jelenjenek meg (ideértve, de nem kizárólag ezt a Katalógust, adatlapokat, jelentkezési lapokat, kísérőleveleket, számlákat, vagy csomagolást), a Fogyójavakról szándékoznak általános tájékoztatást adni, azonban nem válnak a Szerződés részévé. Amennyiben az Áruk bármely leírása eltér a gyártói Leírástól, az utóbbi tekintendő helyesnek.

A Társaság megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a Leírások pontosságát, de olyan információkra hagyatkozik, ha kap információt, amelyet beszállítóitól kap, és nem vállal szerződéses, szerződésen kívüli, vagy jogszabályon alapuló felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért, ami az ilyen Leírásokat érinti, akár a Társaság gondatlanságából, akár máshonnan fakad. A Társaság a Fogyójavakat megváltoztathatja folyamatos fejlesztési program részeként, vagy jogszabályi megfelelés érdekében.

A jelen 11. cikkely sérelme nélkül, a Vevőknek ajánlott a Társaság honlapját az Áruk legutóbbi körülírása érdekében felkeresni, különösen a z RoHS-re vonatkozó kijelentések vonatkozásában.

12 Kárveszély és tulajdon

Amikor a szállítás posta vagy futár útján történik, az Áruk sérülésének, vagy elvesztésének kockázata akkor száll át a Fogyasztóra, amikor az Árukat átadják a Fogyasztónak és a Fogyasztó azok átvételét írásbeli elismervénnyel igazolja.

Az Áruk tulajdonjoga nem száll a Fogyasztóra mindaddig, amíg a Társaságmaradéktalanul meg nem kapja a Fogyasztótól a Társaságnak járó teljes összeget (készpénzben, vagy tehermentes forrásként) a Társaság bármelyik számláján. Amíg a tulajdon nem száll át a Fogyasztóra, a Fogyasztónak az Árukat bizalmi alapon kell birtokolnia, a Társaság letéteményeseként. Ha a fizetés határidőre nem történik meg teljes egészében, vagy a Fogyasztó határozatot hoz csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásról, vagy bíróság ad ki ilyen értelmű végzést, vagy csődtömeggondnokot, vagy ügygondnokot rendelnek ki a Fogyasztó bármely vagyontárgyára, vagy vállalkozására, vagy végrehajtás, vagy eljárás nélküli birtokbavétel folyik a Fogyasztó ellen, vagy bármely egyenértékű intézkedés történik bármely más ország joga szerint, a Társaság jogosult előzetes értesítés nélkül birtokba venni az Árukat és ebből a célból bármely, a Fogyasztó által elfoglalt, vagy birtokolt helyiségbe belépni.

Jelen Katalógus mindenkor a Társaság egyedüli és kizárólagos tulajdona marad.

13 Minőségbiztosítás

Minden, a jelen Katalógusban részletezett Árut a BS EN ISO 9001:2000 szabványban jóváhagyott egységes minőségügyi eljárásoknak szigorúan megfelelve dolgoznak fel, hacsak a kísérődokumentációban mást nem tüntetnek fel.

További részleteket a Társaság értékesítési irodája ad a megrendeléskor. A kiválasztott tételek teljeskörű árutétel nyomon követhetőség mellett érhetők el, a CECC forgalmazói előírások szerint. Mindez a Katalógusban fel van tüntetve, az ilyen tanúsításért €7,50-t számítunk fel.

A veszélyes Árukért (IATA Űrlap), amennyiben elérhető, €36-t számítunk fel a Katalógus keltének napjával.

14 Teljesítés és rendeltetésszerűség

Hacsak bármely teljesítmény-adatot, tűréshatárt, vagy jellemzőt a Társaság egyik erre feljogosított képviselője írásban konkrétan és kifejezetten nem szavatol, a Társaság - amennyire csak ezt az alkalmazandó jog lehetővé teszi - nem vállal semmilyen felelősséget a Fogyójavak ilyen kritériumoknak való meg nem felelése miatt, függetlenül attól, hogy ez a Társaság gondatlanságára , vagy más okra vezethető-e vissza. A Fogyasztó felel azért, hogy a A Fogyójavak elegendőségek és megfelelőek valamely célnak, hacsak a Társaság egyik erre feljogosított képviselője írásban nem jelenti ezt ki. Bármely, a Társaság munkavállalója által adott tanács, vagy javaslat, amelyet a Társaság valamelyik erre feljogosított képviselője nem igazol vissza, teljes mértékben a Fogyasztó kockázatára történik és a Társaság nem felelős semmilyen, a Társaság által vissza nem igazolt tanácsért, javaslatért. A 16. feltételben foglaltak kivételével a Társaság Fogyasztó iránti felelőssége, amennyiben bármely, a jelen 14. feltétel szerint igazolt szavatosság, nyilatkozat, tanács, vagy javaslat tévesnek, pontatlannak, vagy félrevezetőnek bizonyul, a Fogyójavakért fizetett ár megtérítésére, vagy – a Társaság döntése szerint – elégséges és alkalmas csere Fogyójavak biztosítására korlátozódik.

15 Szavatosság/Jótállás

A Társaság igyekszik átruházni a Fogyasztóra bármilyen, az Áruk gyártója által adott szavatosság, vagy jótállás előnyeit.

Ezen kívül a Társaság ingyenesen kijavítja, vagy – a Társaság döntése szerint – kicseréli azokat az Árukat, illetve Szolgáltatások esetén újra nyújtja azokat a Szolgáltatásokat, amelyekről a Társaság ésszerű megelégedésére bebizonyosodik, hogy anyag-, kivitelezési, vagy tervezési hiba miatt sérültek, vagy hibásak.
Jelen kötelezettség nem érvényes:

 1. ha a hiba azért merül fel, mert a Fogyasztó a Társaság írásos beleegyezése nélkül megváltoztatta, vagy megjavította az Árukat;
 2. mert a Fogyasztó nem tartotta be a gyártó tárolásra, használatra, üzembe helyezésre, vagy karbantartása vonatkozó utasításait;
 3. ha a Fogyasztó elmulasztotta értesíteni a Társaságot bármely meghibásodásról a 8. feltétel szerint, amikor a hibának indokoltan nyilvánvalónak kellett volna lennie ésszerű szemle során; vagy
 4. ha a Fogyasztó elmulasztja értesíteni a Társaságot a hibáról az Áruk feladásától, vagy a Szolgáltatások teljesítésétől számított 12 hónapon belül (vagy más, a Társaság által a Fogyójavakra vonatkozó megrendelés elfogadásakor kikötött időszakon belül).

Bármely, a jelen 15. feltétel szerint csereként adott Fogyójavakra, vagy kijavított Árukra e feltételek szerint jótállás vonatkozi az eredeti Fogyójavakra adott jótállási időszak fennmaradó részére. Bármely kicserélt Áru a Társaság tulajdonát képezi.

A 16(i). feltételben rögzítettek kivételével a Társaság kizárólagos kötelezettsége és felelőssége, ha bármely Fogyójavak sérültnek, vagy hibásnak bizonyulnak a jelen 14. feltétel szerint, a megfelelő Áruk javítására, vagy cseréjére, vagy a megfelelő Szolgáltatások újra teljesítésére, vagy a megfelelő Fogyójavakért fizetett vételár megtérítésére korlátozódik, a Társaság döntése szerint.

A  fentiek, valamint a 16(i). feltételben és fenti 8. feltételben rögzítettek kivételével jelen Feltételben foglaltak jelentik a Társaság egyedüli kötelezettségét és a Fogyasztó egyedüli jogorvoslatát hibás Fogyójavak esetén, amelyet a Fogyasztó elfogad, minden – akár jogszabályi, akár egyéb –, az Áruk (vagy azzal kapcsolatban felhasznált bármely anyag) rendeltetésszerűségére, vagy teljesítményére, vagy a Szolgáltatások színvonalára, kivitelezésére vonatkozó kifejezett, vagy vélt szavatosság és jótállás helyettesítéseként, így minden ilyen szavatosság és jótállás ki van zárva.

16 Felelősség kizárása

A Társaság nem zárja ki a Vevővel szembeni felelősségét:

 1. A Társaság 1979. évi Áruk értékesítéséről sz. tv. 12. cikkelye, vagy 1982. évi Áruk és Szolgáltatások nyújtásáról sz. tv. 2. cikkelye szerinti kötelezettségei megszegéséért;
 2. A Társaság gondatlanságából bekövetkező személyi sérülésért, vagy halálesetért az 1987. évi Fogyasztóvédelemről sz. tv. 2(3) cikkelye szerint;
 3. Bármely olyan kérdésben, amelyben a Társaság általi felelősség kizárása, vagy erre irányuló törekvése törvénytelen lenne; vagy
 4. Csalásért, bele értve a csalárd félrevezetést;
 5. A Társaság szándékos jogellenes magatartásával okozott károkért.

A 8. (Átvizsgálás, meghibásodások és nem szállítás), 13. (Teljesítés és rendeltetésszerűség) és 14. (Szavatosság/Jótállás), ill. a fenti 16(i) feltételekben foglaltak kivételével a Társaság nem tartozik semmilyen felelősséggel a Fogyasztónak (akár szerződéses, akár szerződésen kívüli, akár jogszabályon alapuló kártérítési felelősséggel) bármely sérülésért, halálesetért, kárért, vagy közvetlen, vagy közvetett, vagy következményi veszteségért (mely összes kifejezés korlátozás nélkül magában foglalja a tisztán gazdasági veszteséget, elmaradt hasznot, elmaradt üzletet, elmaradt használatot, elveszett adatokat, számítógépes leállást, goodwill csökkenést, üzletmenet félbeszakadást, magasabb beszerzési-, vagy gyártási költségeket, elmaradt lehetőséget, elmaradt szerződést és hasonló veszteségeket), akárki is okozza, vagy merül fel az alábbiakkal kapcsolatban:

 1. A Fogyójavak közül bármelyik, vagy a Fogyójavak Társaság, vagy a Társaság munkavállalói, megbízottai, vagy alvállalkozói általi gyártása, értékesítése, teljesítése, vagy szállítása, vagy azok elmaradt, vagy késedelmes teljesítése, vagy szállítása;
 2. A Szerződés bármely kifejezett, vagy beleértett feltételének Társaság általi bármely megszegése;
 3. A Fogyójavak közül bármelyik, vagy bármely Árut befoglaló, vagy a Fogyójavakkal kifejlesztett bármely termék bármilyen használata, viszonteladása, vagy szállítása;
 4. A Társaság Fogyasztó helyiségeiben elkövetett bármely cselekedete vagy mulasztása;
 5. Bármely, a Társaság által, vagy nevében tett, vagy nem tett nyilatkozat, adott, vagy nem adott tanács, bele értve a jogszabályi, vagy rendeleti megfelelésre vonatkozókat; vagy
 6. Egyébiránt a Szerződés szerint.

És a Társaság a jog által megengedett legteljesebb mértékig ezúton kizár minden (a jelen Feltételekben foglaltakon, vagy a 14. feltételnek megfelelően adottakon kívüli) kifejezett, vagy beleértett, jogszabályi, szokáson alapuló, vagy egyéb szavatosságot és jótállást , amelyek e kizárás nélkül a Fogyasztó javára állnának, vagy állhatnának fenn.

A 16(i) feltételben foglaltaktól eltekintve a Társaság teljes szerződéses, szerződésen kívüli vagy egyéb,  jogszabályon alapuló felelőssége az Áruk javítására, vagy cseréjére, vagy Szolgáltatások esetén a Szolgáltatások ismételt nyújtására, vagy – a Társaság döntése szerint – a Fogyójavak tekintetében már kifizetett összegek megtérítésére korlátozott.

A Társaság minden munkavállalója, megbízottja és alvállalkozója hivatkozhat a 8, 11, 14, 15, 16 és 17. feltételben lévő kizárásokra és felelősség korlátozásokra, azokat érvényesítheti saját nevében és saját javára.

17 ProductWatch és Farnell ProductFind

A Fogyasztó elismeri, hogy ezeket a szolgáltatásokat ingyen biztosítják. A 16. feltétel általános érvényének korlátozása nélkül:

 1. A ProductWatch-csal kapcsolatban
  A Társaság megtesz minden ésszerű erőfeszítést, hogy tájékoztassa a Vevőt bármely Áru várható elavulásáról, vagy kiváltásáról, de nem vállal semmilyen felelősséget, ha ezt nem időben, vagy egyáltalán nem teszi, sem pedig ha nem biztosítja a lehetséges, vagy megfelelő helyettesítőkre vonatkozó részleteket, vagy ha nem az elvárt módon, vagy időpontokban biztosítja a szolgáltatást. A Fogyasztó felelőssége azt meghatározni, hogy a javasolt Áruk megfelelőek-e a Fogyasztó szándékai szerinti használatra, e tekintetben semmilyen szavatosságot vagy jótállást nem biztosítunk.
 2. A Farnell ProductFind-dal kapcsolatban
  A Társaság megtesz minden ésszerű erőfeszítést, hogy segítse a Vevőt a megfelelő Áruk azonosításában és/vagy beszerzésében, de nem vállal semmilyen felelősséget, ha ezt nem időben, vagy egyáltalán nem teszi, sem pedig ha nem szerzi be a lehetséges, vagy megfelelő Árukat, vagy ha nem az elvárt módon, vagy időpontokban biztosítja a szolgáltatást. A Fogyasztó felelőssége azt meghatározni, hogy az Áruk megfelelőek-e a Fogyasztó szándékai szerinti használatra, e tekintetben semmilyen szavatosságot vagy jótállást nem biztosítunk.

18 Szellemi tulajdonjogok

A Katalógusban szereplő Fogyójavak szellemi alkotásokhoz fűződő jogok hatálya alá eshetnek, beleértve szabadalmakat, a know-how-t, védjegyeket, szerzői jogokat, formatervezési mintákat, használati mintákat, adatbázis jogokat és egyéb, harmadik személyeket megillető jogokat. A Fogyasztó semmilyen jogot, vagy engedélyt nem kap, kivéve a Fogyójavak használatának, vagy az Áruknak a Fogyasztó szokványos üzletmenete során történő viszonteladásának jogát. A Társaság nem tartozik semmilyen felelősséggel, ha bármely ilyen jog megsértésére nézve bármilyen követelés merül fel, akármilyen módon.

Különösen, de a fentiek korlátozása nélkül, az Áruk egészét, vagy részét képező bármilyen szoftver tulajdonjoga a Társaság és/vagy beszállítói számára fenntartott. A Fogyasztó felelős azért, hogy tájékozódjék az engedélye, vagy a használat feltételeiről és bármilyen fizetendő jogdíj megfizetéséért.

A Társaság teljes körű szerzői joggal rendelkezik jelen Katalógus tekintetében, annak teljes, vagy részleges sokszorosítása a Társaság előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

19 Személyes adatok kezelése

Bármely Fogyasztó tekintetében, aki (mindkét esetben) a „Személyes adatok” bármely olyan adatot jelentenek, amellyel (akár önmagában, vagy más, a Társaság birtokában lévő információval kombinálva) a Társaság azonosítani képes az adott Fogyasztót, függetlenül attól, hogy az adatot miként és mikor szolgáltatták.
A Társaság a jelen feltételekben szereplő célból, vagy a Társaság és a Fogyasztó közötti viszony összefüggésében felmerülő egyes, vagy mindegyik célból kezelhet Személyes adatokat, beleértve:

 1. Annak eldöntését, hogy kössön-e az adott Fogyasztóval szerződést vagy megállapodást. Ez magába foglalhatja hitelképességi vizsgálatok folytatását egy Fogyasztó vagy képviselői tekintetében és a megfelelő hatóságnak a Fogyasztó pénzügyi kimutatásainak vezetésére vonatkozó információk kiadását, továbbá egyéb, a csalások megelőzését szolgáló és személyazonossági ellenőrzések lefolytatását;
 2. Megrendelések teljesítését, adminisztrációt, vevőszolgálatot, a Fogyasztó vásárlási szokásainak feltérképezését és a Társaság üzleti tevékenységének, az általa kínált áruk és szolgáltatások áttekintését, fejlesztését és javítását elősegítendő;
 3. A Társaság termékeivel, szolgáltatásaival és/vagy a Premier Farnell Group más Társaságai termékeivel, szolgáltatásaival, vagy a Társaság szerint a Vevő, vagy képviselői számára érdekes harmadik felekkel kapcsolatos direct marketing tevékenységet, legyen az postai úton, faxon, telefonon, emailben, SMS-ben, MMS-ben, vagy egyébiránt bonyolított, olyan mértékben, amilyen mértékben azt a jog megengedi;
 4. Bűnmegelőzést vagy -üldözést.

A Személyes adatok kezelése az alábbiakkal járhat:

 1. Ilyen Személyes adatok közlését a Társaság szolgáltatóival és megbízottaival a Fogyasztó megrendelésének kezelése céljából;
 2. A Személyes adat közlését a Premier Farnell Group más Társaságaival, amelyek termékei, vagy szolgáltatásai a Társaság véleménye szerint érdekesek lehetnek adott Fogyasztó számára;
 3. A Személyes adat közlését a harmadik felekkel, amelyek termékei, vagy szolgáltatásai a Társaság véleménye szerint érdekes lehet adott Fogyasztó vagy képviselője számára;
 4. A Személyes adatok átadását az EGT-n kívülre, beleértve olyan országokat, amelyek törvényei esetleg nem biztosítanak kellő védelmet a Személyes adatoknak. A Társaság az EGT-n kívülre csak olyan Társaságoknak ad át Személyes adatokat, amelyek ugyanolyan szintű védelmet szavatoltak a Társaságnak, mint amelyet az adott Személyes adatok az Egyesült Királyságban is kapnának.

Ha a Fogyasztó bármikor úgy dönt, hogy Személyes adatait ne kezeljék a fenti célok bármelyikére, vagy mindegyikére, lépjen kapcsolatba a Farnell Marketing menedzserével, Canal Road, Leeds LS12 2TU, vagy értesítse bármely értékesítőnket telefonos megrendelés alkalmával.

A Társaság honlapján található adatvédelmi szabályzata tartalmaz bővebb információt a személyes adatok Társaság általi kezeléséről.

20 Akciók

nnyiben a Társaság promóciós anyagot küld a Fogyasztónak a Társaságnál elérhető árukról vagy szolgáltatásokról, jelen Feltételek érvényesek az ilyen anyagokból vásárolt valamennyi Fogyójavakra.

21 Származási ország

Az áruk EK-n kívüli forrásból is származhatnak. Hacsak a Társaság egyébiránt nem igazolja vissza írásban, semmi, ami a Katalógusban szerepel sem tekintendő olyannak, mint ami az Áruk vagy bármely részük származási forrására, gyártójára, vagy termelésére vonatkozó kijelentés. Amikor eredetigazolást kérnek, és az rendelkezésre áll, a Társaság az igény támasztásakor meghatározott díjért biztosíthatja azt.

22 Kereskedelmi pénztár

A kereskedelmi pénztárnál Árukat csak hivatalos hitelmegbízásos, bankkártyás, vagy készpénzes tranzakciók ellenében adunk ki. Az Áruk átvételekor megrendelési bizonylatra van szükség. Készpénzes tranzakciót csak a kereskedelmi pénztárnál fogadunk el.

23 Export

gyasztó saját költségén felelős bármely engedély beszerzéséért és bármely, az Egyesült Királyságban érvényben levő kiviteli szabálynak, illetve az Áruk célországában érvényben levő bármely behozatali vagy kiviteli szabálynak történő megfelelésért.

Az Amerikai Egyesült Államokból behozott bizonyos Áruk konkrét korlátozások hatálya alá esnek.

Az Egyesült Államokban gyártott, vagy onnan származó áruk tekintetében a Fogyasztó vállalja, hogy megfelel az Egyesült Államok, vagy külföldi hivatalok és hatóságok minden vonatkozó kiviteli törvényének, korlátozásának és szabályozásának, és nem importál, exportál, vagy ruház át viszontkivitel céljából semmilyen terméket bármely ilyen tárgyú amerikai, vagy külföldi törvényben, jogszabályban tiltott, vagy embargó hatálya alá eső országnak, vagy semmilyen megtagadott, zárolt, vagy megjelölt természetes, vagy jogi személynek. A Fogyasztó kijelenti és szavatolja, hogy nem szerepel a Megtagadott Személyek, Különlegesen Megjelölt Állampolgárok, vagy Kizárt Személyek jegyzékén, és hogy egyébiránt sincs törvényileg tiltva számára a Fogyójavak megvásárlása.

A Társaság fenntartja annak jogát, hogy bizonyos vevőket, vagy bizonyos országokat ne szolgáljon ki, és hogy a Fogyasztótól megkövetelje az Áruk végfelhasználására és a végső felhasználás helyére vonatkozó minden részletet.


24 Egyesült Államokbeli készlet*

Olyan Áruk szállítására vonatkozó bármely Szerződés tekintetében, amelyről a Társaság a megrendeléskor kinyilvánítja, hogy Egyesült Államokbeli Készlet, vagy a Newark közvetlen szállítási feltételek hatálya alá esnek („US Készletáruk”), a jelen 24. feltétel rendelkezései érvényesek minden egyéb, a jelen Feltételekben foglalt feltétel mellett. Ha bármilyen ellentmondás vagy következetlenség merülne fel a fenti feltételek és a jelen 24. feltétel között, a jelen 24. feltétel irányadó. A jelen 24. feltétel nem vonatkozik olyan Szerződésre, amelyben nem szerepelnek US Készletáruk.

 1. Szállítás
  Minden, US Készletárukat tartalmazó megrendelés kiegészítő díj hatálya alá esik, melynek összegét a Társaság a megrendeléskor közli (jelenleg €25, de időről-időre változik) („a US Készletdíj”). A US Készletdíj Szerződésenként egyszer fizetendő, függetlenül attól, hogy hány US Készletárut rendeltek az adott Szerződésben, és Szerződésenként csak egyszer Ütemezett szállítási szerződés esetén is. A US Készletdíjat bármely Szerződés szerint szállítandó első US Készletáruk feladásakor számítjuk fel.
  A US Készletárukat normál esetben a megrendelést után 3 munkanappal szállítjuk, munkanapokon 17h GMT előtt feladott megrendelések esetén. A munkanapokon 17h GMT után, vagy munkaszüneti napokon megrendelt US Készletárukat normál esetben a megrendelés beérkezését követő munkanap után 3 munkanappal szállítjuk. Mindez a rendelési folyamatban kiválasztott szállítási módtól függetlenül irányadó (amely érvényes minden más rendelt Árura is). A különleges aznapi, vagy másnapi kiszállítás szolgáltatás nem érvényes US Készletárukra. Mint fent jeleztük, minden szállítási határidő csupán becslés.
 2. Lemondás és visszaküldés
  A fenti 11. feltétel szerintiek kivételével minden US Készletárukra vonatkozó megrendelés, akár egyszeri, akár ütemezett szállítású, visszavonhatatlan és nem lemondható, és a 11. és 16. feltétel szerintiek (amennyiben alkalmazandók) kivételével, vagy a Társaság egyik erre feljogosított képviselőjének hozzájárulása nélkül US Készletárukat nem veszünk vissza.
 3. Személyes adatok kezelése US Készletáruk kapcsán
  Ahhoz, hogy US Készletárukra vonatkozó Szerződést teljesíteni lehessen, a Társaság átadja az USA-nak annak a személynek a Személyes adatait, akinek a részére az Árukat le kell szállítani. Bármely, US Készletárukra vonatkozó megrendelés feladásakor a Fogyasztó elfogadja, hogy ez az átadás megtörténik, ahhoz hozzájárul, dacára annak, hogy az USA nem biztosít az Egyesült Királyságéval azonos szintű védelmet a Személyes adatoknak. A Társaság igyekszik biztosítani, hogy a Személyes adatok megfelelő szintű védelmet kapjanak, amíg amerikai képviselői birtokában vannak. Amikor a Személyes adatok olyan másik személyre vonatkoznak, akinek az Árukat le kell szállítani, a Fogyasztó kijelenti, hogy rendelkezik az adott személy meghatalmazásával a nevében történő hozzájárulás tekintetében. A Fogyasztó megtagadhatja, vagy visszavonhatja hozzájárulását, ha felveszi a kapcsolatot a Farnell Export osztályával, Canal Road, Leeds LS12 2TU, Egyesült Királyság, de ez súlyos mértékben korlátozza a Társaság által felkínálható szolgáltatást, és szükségessé teheti a Szerződés feltételeinek Társaság általi megváltoztatását.

*Kizárólag EU tagországokra vonatkozik!

25 Bizonyos árukhoz kötődő életkor követelmények

Olyan esetben, amikor jogszabály ír elő alsó korhatárt bizonyos Áruk vásárlásához, a Fogyasztó igazolja, hogy idősebb az előírt korhatárnál és hogy az Áruk leszállítását olyan személy fogadja, aki szintén idősebb a vonatkozó korhatárnál.

26 Felhasználási tilalmak

A termékeket nem arra tervezték és engedélyezték, és szavatosságuk sem terjed ki arra, hogy megfeleljenek:

 1. testbe való beültetésre vagy életvédő berendezésekben és más orvosi eszközökben való használatra, illetve bármilyen olyan alkalmazásban vagy rendszerben történő felhasználásra, ahol a termékek elromlása vagy hibás működése személyi sérülést, halált, illetve jelentős vagyoni vagy környezeti kárt okozhat; valamint
 2. az NXP által a vállalat részére gyártott, illetve szállított termékek esetében katonai, valamint repülőgépen vagy űrben történő használatra.

A vállalat termékeinek ilyen készülékekben, rendszerekben vagy alkalmazásokban történő használata vagy beépítése szigorúan tilos, és minden ilyen felhasználás a vásárló saját felelősségére történik. A vásárlónak kártalanítania kell a vállalatot és annak beszállítóit minden olyan felelősség és kiadás tekintetében (beleértve a költségeket is), amely tiltott használatból vagy beépítésből adódik.

27 Euró

Abban az esetben, ha az Egyesült Királyság áttér a közös egységes európai valuta (akár Euróként, akár más néven ismert) használatára, vagy beleegyezik az Európai Unió tagállamai közötti váltóárfolyam rögzítésébe, az nem eredményezi a Szerződés szerinti bármely feltétel megváltozását, teljesítés alóli feloldást, vagy felmentést.

28 Vis maior

A Társaság semmilyen módon sem felel a Fogyasztónak, s nem tartható a jelen feltételek megszegőjének a Társaság jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésében előforduló késedelem, vagy nem teljesítés okán, ha a késedelem, vagy nem teljesítés bármely, a Társaság ésszerű befolyásán kívül eső ok miatt következett be (beleértve, de nem kizárólag a kormányzati intézkedéseket, háborút, tűzvészt, robbanást, árvizet, behozatali és kiviteli szabályokat és embargókat, munkaügyi vitákat, ill. az Áruk, vagy munkaerő ellátás megszerzésének képtelenségét, késedelmét). A Társaság saját választása szerint késleltetheti, vagy véglegesen megtagadhatja egy Szerződés egészének, vagy bármely részének teljesítését.

29 Telefonbeszélgetések rögzítése

Képzési-, biztonsági- és minőségügyi okokból, a Társaság fenntartja a telefonhívások megfigyelésének, lehallgatásának és rögzítésének jogát és megfigyelhet és ellenőrizhet minden email-, vagy egyéb elektronikus kommunikációt, amely helyiségeibe befut.

30 Jogi értelmezés

Valamennyi Szerződés tekintetében a magyar törvények irányadók, azok szerint értelmezendők, és a Felek alávetik magukat a magyar bíróságok joghatóságának.

31 Általános

A jelen Szállítási feltételek bármely rendelkezése, amelyet bármely illetékes hatóság (egészben vagy részben) érvénytelennek, semmisnek, semmissé tehetőnek, végrehajthatatlannak vagy indokolatlannak tart, az ilyen érvénytelenség, semmisség, semmissé tehetőség, végrehajthatatlanság, vagy indokolatlanság mértékéig oszthatónak tekintendő és a jelen Szállítási feltételek egyéb rendelkezéseit, ill. ilyen rendelkezés fennmaradó részét mindez nem érinti. Amennyiben a Társaság nem tartatja be, vagy részlegesen nem tartatja be a jelen Szállítási feltételek bármely rendelkezését, ez nem értelmezhető a jelen Szállítási feltételek szerinti bármely jogról történő lemondásként.

A Társaság jogában áll a Fogyasztó hozzájárulása, vagy értesítése nélkül, a jelen Feltételek és/vagy bármely Szerződés hasznait és terheit Társaságcsoportja (az 1989. évi Cégtörvény 53(1) bek. értelmezése szerinti) bármely Társaságára bármikor átruházni.

A 16. feltételben foglaltak kivételével a Szerződő felek nem kívánják egyetlen feltételt sem az 1999. évi Szerződésekről (Harmadik felek jogairól) sz. tv. okán érvényesíteni olyan személy által, aki nem szerződő fél.

32. Fordítások

Amennyiben a jelen Feltételek és annak fordításai között eltérés mutatkozik, a jelen magyar nyelvű változat az irányadó.

33. Üzleti adminisztráció

A kereskedelmi számlája sikeres létrehozásával vagy a megrendelése feldolgozásával kapcsolatos adminisztráció részben vagy egészében automatizált lehet

Jelen Feltételek hatálytalanítanak minden korábbi változatot.
2020. Január

The Company is a business to business supplier. However, if you purchase as a Consumer (as defined below) then the following terms apply.

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Consumers

Currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1 Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out and which includes a directory of products offered by the Company.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093; registered with the Companies House, Cardiff) whose registered office is situated at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assignees;
Conditions’ – these terms and conditions
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services
Consumer’ means a person contracting with the Company for a purpose not connected directly with his/her professional or business activity, whose order for Goods is accepted by the Company
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you
Supplies’ – any Goods or Services
in writing’ – includes electronic communications

2 Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

The Consumer is obliged to read and accept these Conditions prior to placing an order.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Consumer. If there is any conflict between

the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Consumer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a duly authorised representative  of the Company.

3 Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in EUR  exclusive  of VAT as stated in the Catalogue  or, where appropriate, the Company's written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue, but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is placed by Consumer, unless the Company informs the Consumer without delay about a vital change in prices and Consumer confirms the order with the new price. If the Consumer did not confirm the order it is considered as unplaced and the Company will inform the Consumer about this without delay.

Where Supplies are to be made in instalments ('Scheduled Delivery'), the price payable for them will be that applicable at the time of delivery of the first batch of Supplies.

The Company's standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalization or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company's quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4 Payment

Payment may be made by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced upon delivery of the Goods; or
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company's bank details are available upon request; or
 3. Visa credit cards; or
 4.  in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Consumer's account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Consumer.
Time for payment is of the essence. If the Consumer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5 New Accounts

A Consumer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right at its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time, without notice to the Consumer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6 Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

An order can be placed by telephone, facsimile, e-mail or web or e-procurement orders.

Before placing an order a consumer is to be provided with information on the purchase regarding a description of product to be purchased, quantity, price including VAT, and total cost of delivery.

Each order placed by the Consumer will be confirmed in writing, which will include details of the price, product description, quantity, delivery etc.

The Consumer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked 'Confirmation only'. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.

The minimum order value for credit card transactions is the equivalent in HUF of  €30.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a duly authorised representative of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided; however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Consumer's order.

7 Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day to the place indicated by Consumer in an order as a place of delivery.

Goods ordered by other means will be  delivered within 2-3 days to the place indicated by the consumer in an order to be the place of delivery.

Information on the costs of delivery  are provided on the website: see /jsp/support/support.jsp?formpage=farnell/hu_HU/support/order.jsp#delivery

Information on the modes of delivery available on the website: see /jsp/support/support.jsp?formpage=farnell/hu_HU/support/order.jsp#delivery

The Consumer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Consumer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

The Company reserves the right to delay the dispatch for number of reasons, including to perform necessary credit or anti-fraud checks or procedures. Where the dispatch is delayed for such reasons, the Company will inform the Consumer in due course.

8 Inspection, defects and non-delivery

The Consumer must inspect the Supplies as soon as reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 15 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Consumer's responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as confirmed by Consumer upon collection at the place of delivery indicated by Consumer, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Consumer on delivery. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 16(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time, without additional charge and costs for the Consumer, or to refunding the price then paid in respect of such Supplies as described in Condition 9 below, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

9 Returns – Complaints

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.

The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.

Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.

Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10 Right to withdraw

The consumer is entitled to withdraw from the agreement without providing justification and without additional charges within 8 business days of delivery of item or performance of Service, by providing a written notice (but not by email) to the following address Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Upon withdrawing from the agreement regarding purchase of Goods, the Consumer is to follow the return procedure described in clause 9 above.

This time is prolonged to 3 months after delivery/performance, if appropriate, if the consumer is not provided with a written confirmation of the order including product, price, and confirmation of delivery mode.

11 Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including, without limitation, in this Catalogue, data sheets, application notes,  on despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract.  If the Description of any Goods differs from the manufacturer's description, the latter shall be deemed to be correct.

The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions, but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company's negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 11, Consumers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

12 Risk and ownership

Where the delivery is per post or courier, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Consumer when the Goods are delivered to the Consumer and collected upon confirmation in writing.

Ownership of the Goods shall not pass to the Consumer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Consumer to the Company in any account whatsoever. Until ownership passes to the Consumer, the Consumer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company's bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Consumer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Consumer, or an execution or distress is levied against the Consumer, or any equivalent action is taken in any other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Consumer.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

13 Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company's sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

14 Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a duly authorised representative of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company's negligence or otherwise to the maximum extent permitted under applicable law. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is that of the Consumer, unless specifically stated in writing by a duly authorised representative of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a duly authorised representative of the Company is acted on entirely at the Consumer's risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 16, the liability of the Company to the Consumer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 14 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company's option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

15 Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Consumer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.
In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Consumer’s choice, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.
This obligation will not apply:

if the defect arises because the Consumer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company; or

because the Consumer did not follow the manufacturers' instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods; or

if the Consumer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or

if the Consumer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 15 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods that have been replaced will belong to the Company.

Except as set out in Condition 16(i) , the Company's sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 15, shall be limited to, at the Company's option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies.

Subject to the above and except as set out in Condition 16(i), and Condition 8 above, this Condition is the Company's sole obligation and the Consumer's sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Consumer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

16 Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Consumer:
  • For breach of the Company's obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company's negligence Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation.
  • For damages inflicted as a result of Company intended misbehaviour.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 14 (Performance and fitness for purpose), and 15 (Warranty/Guarantee) and Condition 16(i) above, the Company will be under no liability to the Consumer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company's employees, agents or sub-contractors; or
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract; or
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies; or
 • Any acts or omissions of the Company at the Consumer's premises; or
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 14) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Consumer.

Save as set out in Condition 16(i), the Company's total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company's option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company's employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 11, 14, 15, 16 and 17 in that person's own name and for that person's own benefit.

17 ProductWatch and Farnell ProductFind

The Consumer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 16:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform  as soon as practically possible the Consumer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Consumer's intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Consumer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods are suitable for the Consumer's intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

18 Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to intellectual and industrial property rights including patents, know-how, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Consumer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Consumer's ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Consumer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.
The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company's prior written consent.

19 Use of Personal Data

"Personal Data" means, in relation to any Consumer, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Consumer, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Consumer, including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Consumer. This may include conducting credit reference searches against a Consumer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Consumer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfilment, administration, consumer services, profiling the Consumer's purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company's business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company's products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Consumer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise, upon Consumers prior express consent to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company's service providers and agents for the purpose of processing of order of the Consumer;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Consumer does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.
For more information on the Company's use of personal data, please see the Company's privacy policy on its website

20 Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Consumer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

21 Country of Origin

Goods may originate from a non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

22 Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

23 Export

The Consumer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Consumer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Consumer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain consumers or certain countries and to require from the Consumer full details of the end use and final destination of the Goods.

24 US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stockor subject to the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 24 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 24, this Condition 24 shall prevail. This Condition 24 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goodsare subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US StockFee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US StockGoodsordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US StockFee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US StockGoods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 11 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Stock Goods may not be returned except in accordance with Conditions 11 or 16 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Consumer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Consumer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Consumer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only

25 Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Consumer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26 Prohibited Applications

The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for:

 1. implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or in any application or system for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage; or
 2. in the case of Goods manufactured by and/or supplied to the Company by NXP, use in military, air craft or space applications.

Use or inclusion of the Company’s Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

27 Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28 Force Majeure

The Company shall not be liable to the Consumer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company's obligations under this Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company's reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29 Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30 Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with Hungarian law and the Parties submit to the jurisdiction of the Hungarian Courts.

31 General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Consumer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 16, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32 Translations

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then the Hungarian version shall prevail.

33 Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020